Оригинал (Original)
Автори: Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф.
Заглавие: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ОТРАБОТИЛИ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, токсичност на отработи

Абстракт: Основните замърсители в състава на двигателите с вътрешно горене са въглероден оксид (CO), неизгорели въглеводороди (HC), азотни оксиди (NOX) и фини прахови частици (PM). В настоящата статия накратко са описани тяхната същност и въздействието им върху човека и околната среда. Направен е преглед на методите за определяне на източниците на тази замърсители, по отрасли. Показани са основни прогнози, базирани на разгледаните модели, отнасящи се за замърсяването с тези компоненти през следващите 10 години.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 192-196, 2011, България, Созопол
  Autors: EVTIMOV, T. P., MICHAYLOV,P.
  Title: IMPACT OF AUTOMOTIVE EXHAUST ON HUMAN AND THE ENVIRONMENT
  Keywords: diesel internal combustion engines, exhaust gas toxicity, air pollution sources, particulate matter

  Abstract: The main pollutants in the composition of internal combustion engine are carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOX) and particulate matter (PM). In this article their nature is described briefly, as well as their impact on human health and the environment. A review of the methods of pollution sources determination is made. Current predictions based on different models relating to pollution with these components over the next 10 years are shown.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 192-196, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум