9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
901 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П., Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии (2012)
902 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С., Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне (2012)
903 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип (2011)
904 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д., Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип (2011)
905 Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П., Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства (1989)
906 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф., Маховик за акумулиране на енергия (1990)
907 Маринов, Ф. Д., Акумулатор на енергия (1991)
908 Marinov, P. D., Pavlov S., Draganov, V. A., Efficiency of a Multiple Flywheel Recuperation System (1994)
909 Marinov, P. D., Pavlov S., Multiple Flywheel Recuperation System (1992)
910 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., Multiple Flywheel Recuperation System Optimization (1998)
911 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (1995)
912 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия (1995)
913 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., On the Efficiency Modeling of Variable-Speed Friction Drive Unit (1997)
914 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д., Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола (2008)
915 Милков М., Беров Г., Гълъбов, В. Б., Мошков М., Станков Б., Маринов, Ф. Д., Теория на механизмите и машините примери и задачи (1991)
916 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия (2013)
917 Angelov T., Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikian H., Marinov Y., Avramov L., Petrov A., emperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystal: Reflection and Transmission Characteristics. (2005)
918 Krezhova D.D., Yanev T.K., Pristavova S.D., Pavlova, P. E., Discrimination of rock types and main rock-forming components in Bulgarian territories through spectral reflectance characteristics (2007)
919 Bodisova E., Troyanova P., Pavlova, P. E., Avramov L.., Pigmented skin tumors diagnosis based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy (2008)
920 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra (2010)
921 Bodisova E., Pavlova, P. E., Petkova El., Troyanova P., Avramov L., Optical Biopsy of Human Skin – A Tool for Cutaneous Tumours’ Diagnosis (2012)
922 Pavlova, P. E., Avramov L., Naradikyan H., Angelov T., Petrov A.G., Temperature dependence of chromaticity in polymer-dispersed cholesteric liquid crystal: reflection and transmission characteristics (2005)
923 Pavlova, P. E., Cyrrilov K., Moumdjiev I., Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images (1996)
924 Pavlova, P. E., Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count (2001)
925 T, T. S., Microelectromechanical systems for automation and control: A brief survey (2013)
926 Павлова, П. Е., Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали (2005)
927 Павлова, П. Е., Станева К., Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали (2005)
928 Krezhova D., Yanev T., Lukov St., Pavlova, P. E., Aleksieva V., Hristova D., Ivanov S., Method for detecting stress induced changes in leaf spectral reflectance (2005)
929 Павлова, П. Е., Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения (2006)
930 Павлова, П. Е., Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации (2006)
931 Тодоровска Р., Павлова, П. Е., Тодоров Г., Димитров С., Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби (2006)
932 Павлова, П. Е., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения (2010)
933 Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А., Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения (2010)
934 Павлова, П. Е., Стоилова Н., Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения (2013)
935 Pavlova, P. E., Koleva K., Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona (2008)
936 Pavlova, P. E., Duncheva E., Koleva K., Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona (2010)
937 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis (2011)
938 Shakev, N. G., Tombakov J., Kalvatchev I., Akin L., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot (2002)
939 Akin H. L., Pavlova, P. E., Yildiz O.T., Cerberus 2002’’ Robocup 2002 (2002)
940 Pavlova, P. E., Karov S., Milieva E., Karov S.P., Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images (2000)
941 Pavlova, P. E., Tombakov J., Shakev, N. G., Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation (2002)
942 Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikyan H., Angelov T., Temperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystals (2003)
943 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Automation of the Skin Cancer Diagnostics on the Bases of Reflectance Spectroscopy (2004)
944 Pavlova, P. E., Iliev I., Danov M., Angelova E., Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light (2005)
945 Krezhova D., Pavlova, P. E., Yanev T., Remote sensing of natural objects by means of color transforms (2005)
946 Pavlova, P. E., Angelova E., Colorimetrical Problems in Colour Identification of Objects in Computer Images (2006)
947 Todorovska R., Dimitrov S., Pavlova, P. E., Todorov G., Light-enhanced chemical whitening of teeth – new “in-vitro” investigations (2006)
948 Borisova E., Avramov L., Pavlova, P. E., Pavlova El., Troyanova P., Qualitative optical evaluation of malignancies related to cutaneous phototype (2010)
949 Shiev K., Shakev, N. G., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Real-time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-quadrotor Rotorcraft (2011)
950 Драганов, В. А., Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част II: КПД на задвижващ мост при боксуване на едно от колелата (2001)