Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЛТИ-ПУЛСОВИ ВОДЕЩИ ВПРЪСКВАНИЯ ПРИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ТОПЛООТДАВАНЕ И ГОРИВЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: дизелови двигатели с директно впръскване, дизелов двигател,

Абстракт: Статията показва подход за оптимизация в случай на двойно водещо впръскаване в съвременните двуинжекционни дизелови двигатели, контролирани от горивната система "Common Rail". Показани са предимствата на водещото впръскаване като по-ефективен метод за контролиране на скоростта на освобождаване на топлина в началото на горенето. Проучване в две различни точки на двигателя е направено в една при една и съща скорост на двигателя. Изчисленията са направени с помощта на Рикардо Wave софтуер.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 201-204, 2011, България, Созопол
  Autors: PUNOV, P. B.
  Title: RESEARCH INFLUENCE OF MULTI-PULSE PILOT INJECTION ON COMBUSTION HEAT RELEASE AND COMBUSTION PROCES IN MODERN DIESEL ENGINES
  Keywords: diesel engines, direct injection, diesel engine modeling, rate of heat release, multi-pulse pilot injection

  Abstract: The publication shows an approach of optimization in case of dual pilot injection strategy in modern DI diesel engines controlled by “Common rail” fuel system. The advantages of pilot injection as a more efficient method of controlling the speed of heat release at the beginning of combustion are shown. Research in two different engine map points has been done at the same engine speed. Calculations have been made using Ricardo Wave software.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 201-204, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум