Оригинал (Original)
Автори: Киров, В. И., Янакиев,О., Неделчев, К. И.
Заглавие: КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРМИЛНИ СИСТЕМИ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ ТИП ЗЪБНА РЕЙКА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
Ключови думи: кормилни системи, хидравлични усилватели, хидравлични помпи

Абстракт: В работата са разгледани основните видове кормилни системи с хидравлично усилване. Предимствата и недостатъците на различните кормилни системи с хидравлично усилване също са разгледани. Разгледани са особеностите на основни конструктивни агрегати на разглежданите кормилни системи.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 148-154, 2011, България, Созопол
  Autors: KIROV, V. I., YANAKIEV,O., NEDELCHEV, K. I.
  Title: DESIGN OF SPECIAL FEATURES FOR HYDRAULIC POWER STEERING SYSTEMS FOR CARS TYPE RACK
  Keywords: power steering system, hydraulic amplification, hydraulic pump

  Abstract: The main types of hydraulic power steering systems were examined in the present paper along with the advantages and disadvantages of such systems. The peculiarities of the main constructive units of the hydraulic power steering systems were examined as well.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 148-154, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум