Оригинал (Original)
Автори: Морчев,Е., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц.
Заглавие: ШОФИРАННЕ И РАЗХОД НА ГОРИВО НА МОТОКАР С КОНВЕРТОР С ДВУРЕЖИМНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА
Ключови думи: мотокари, преобразувател на въртящия момент, мощност, равнор

Абстракт: Задвижващи скоростни кутии за мотокари с два вида хидродинамичен преобразувател на въртящия момент са сравнени с равноразпределено подаване на мощността предаване на преобразувател по отношение на икономия на гориво и динамичните показатели на шофиране. Дизелов двигател с работен обем от 3.9 литра и хидродинамичен преобразувател на въртящия момент със специален дизайн (т.нар. контраротор конвертор) са изследвани. Изходните характеристики на мотокара се изчисляват с помощта на компютър, въз основа на тези експериментални данни.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 155-160, 2011, България, Созопол
  Autors: MORCHEV,E., GIGOV, B. I., DIMITROV, E. T.
  Title: FAHRVERHALTEN UND KRAFTSTOFFVERBRAUCH EINES HUBSTAPLERS MIT LEISTUNGSVERZWEIGTEM WANDLERGETRIEBE
  Keywords: forklift trucks, torque converter, power-split transmissions

  Abstract: Drive gearboxes for forklift trucks with two types of hydrodynamic torque converter are compared with even a power-split transmission scheme of the converter regarding fuel economy and dynamic driving performance. A diesel engine with a displacement of 3.9 liters and a hydrodynamic torque converter with a special design (so-called contrarotor converter) are examined of the Bench. The output characteristics of the lift truck are calculated by computer, based on these experimental data.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 155-160, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум