Оригинал (Original)
Автори: Николов, В. Н., Амбарев, К. М.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА СЪСТАВНО БУТАЛО НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПРОМЕНЛИВА СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, променлива степен на сгъстяване

Абстракт: В настоящата статия са описани симулационните модели за определяне на дебита в зависимост от стойностите на налягането на входа и изхода на всеки един от основните хидравлични елементи от маслената система в съставното бутало на двигател с вътрешно горене с променлива степен на сгъстяване, които са реализирани в Simscape Hydraulics. Представени са получените резултати със симулационните модели.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 197-200, 2011, България, Созопол
  Autors: NIKOLOV, V. N., AMBAREV, K. M.
  Title: DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF THE COMPOSITION OF BHUTAN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE COMPRESSION
  Keywords: internal combustion engines, variable compression ratio, hydraulic systems, computer simulation

  Abstract: This article describes the simulation models to determine the debit of the flow depending on the values ​​of pressure at the inlet and outlet of each of the key elements of the hydraulic oil system in a multi-piston internal combustion engine with variable compression ratio, which are realized in Simscape Hydraulics. Results are presented of the simulation models.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 197-200, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум