Оригинал (Original)
Автори: Панайотов, Х. П., ХАДЖИЕВ,Й., Зафиров, Д. И.
Заглавие: ИНТЕГРАЦИЯ НА АВТОПИЛОТ И БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
Ключови думи: интеграция на автопилот, безпилотен летателен апарат, БЛА, с

Абстракт: Интеграцията на автопилота и летателния апарат (ЛА) е ключов момент за постигането на желаните характеристики при проектирането. Този процес се усложнява при използването на нетрадиционни балансировъчни схеми. В доклада е описан подход за интегриране на автопилот Piccolo II и безпилотен летателен апарат (БЛА) със съчленено крило.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 96-98, 2011, България, Созопол
  Autors: PANAYOTOV, H. P., HADJIEV,Y., ZAFIROV, D. I.
  Title: INTEGRATION OF AUTOPILOT AND UNMANNED AIR VEHICLE WITH ARTICULATED WING
  Keywords: integration of the autopilot, the unmanned air vehicle, UAV, articulated wing

  Abstract: The integration of autopilot and air vehicle is key element to achieve wanted properties in the process of develepment. This process is further complicated by using nonstandart balancing schemes. In the report is described integration between autopilot Piccolo II and unmaned air vehicle (UAV) with articulated wing.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 96-98, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум