Оригинал (Original)
Автори: Живков, В. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С.
Заглавие: ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ С ИНЕРЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: динамичен модел на автомобил, инерционна система за съхранен

Абстракт: В работата се разглеждат динамичен модел на автомобил с инерционна система за съхранение на кинетична енергия. Разглеждат се возила с едно и две управляеми колела с високоскоростен маховик. Разглежданите модели позволяват да се анализира влиянието на инерционната система за съхранение на кинетичната енергия върху устойчивостта транспортните средства при различни режими на движение.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 231-235, 2011, България, Созопол
  Autors: ZHIVKOV, V. S., GENOV, J. A., TASHKOV, S. T., ARNAUDOV, K. S.
  Title: DYNAMIC MODEL OF CAR WITH KINETIC ENERGY STORAGE INERTIAL SYSTEM
  Keywords: dynamic model of car, inertial system to store kinetic energy, stability of the vehicle

  Abstract: The work is considered a dynamic model of vehicle with inertial system for kinetic energy storing. Vehicles with one or two steerable wheels with high-speed flywheel are object of modeling. These models allow to analyze the influence of inertial system for kinetic energy storing on car stability in different regimes of motion.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 231-235, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум