Оригинал (Original)
Автори: Маклаков,Г.
Заглавие: ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА АВИАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
Ключови думи: въздушен транспорт, дистанционно обучение, човешки фактор

Абстракт: В статията се разглеждат принципите за организиране подготовката на авиационните специалисти по проблемите на човешкия фактор чрез използването на дистанционно обучение (ДО). Описани са структурата на курса на обучение и техническите средства за неговото прилагане. Предлаганата система за ДО на авиационните специалисти е целесъобразно да се използва при организирането на виртуални центрове за подготовка (преподготовка) на летателния състав.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 83-85, 2011, България, Созопол
  Autors: MAKLAKOV,G.
  Title: ORGANIZATION PRINCIPLES OF AVIATION SPECIALISTS REMOTE TRAINING IN THE QUESTIONS OF HUMAN FACTOR
  Keywords: air transport, distance learning, human factor

  Abstract: The article discusses the principles for organizing the preparation of aviation specialists in human factor caused problems using remote training. Further are described the structure of the course and the technical means for its implementation. The proposed system for remote training of aviation specialists is appropriate to use in organizing virtual training centers (retraining) of the flight crew.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 83-85, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум