Оригинал (Original)
Автори: Сотиров,Г., Бойчев, Б. В.
Заглавие: БОРДОВИ СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА РАДИОТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ
Ключови думи: радиотехническо разузнаване, бордова система, летателни апар

Абстракт: В доклада е проведен анализ на съвременното състояние и тенденциина развитие на бордовите системи и средства за радиотехническо разузнаванe. Посочени са основните предимства и недостатъци на бордовите системи и средства за РТР.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 122-129, 2011, България, Созопол
  Autors: SOTIROV,G., BOYCHEV, B. V.
  Title: ON BOARD RADAR WARNING SYSTEMS AND RECEIVERS
  Keywords: radio reconnaissance, airborne system, aircraft

  Abstract: In the report is conducted an analysis of the current status and trends for develepment of onboard systems and means of radio reconnaissance. Also are shown the main advantages and disadvantages of onboard systems and means of radio reconnaissance (RR).

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 122-129, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум