Оригинал (Original)
Автори: Пискова, А. Г., Читаков, С. Б., Ангелов,И.
Заглавие: Свободни трептения. Собствени честоти и собствени форми на трептения на шевна машина и нейната масичка, в пространството
Ключови думи: свободни трептения, собствени честоти и форми, шевна машина

Абстракт: В тази работа се изследват свободните пространствени трептения, собствени честоти и форми на виброизолирана шевна машина и нейната масичка. Шевната машина и нейната масичка са идеализирани като твърди тела, свързани с еластични елементи помеждуси и неподвижното основание.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 258-262, 2011, България, Созопол
  Autors: PISKOVA, A. G., TCHITAKOV, S. B., ANGELOV,I.
  Title: Free spatial oscillation. Self frequencies and self forms of sewing machine and its table in the space
  Keywords: free oscillations, own frequencies and shapes, sewing machine

  Abstract: This paper examined the free spatial oscillation, self frequencies and forms of damper sewing machine and its table. The sewing machine and its table are idealized as rigid bodies connected by elastic elements with each other and the stationary base.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 258-262, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум