Оригинал (Original)
Автори: Загорски, Н. П., Асенов, С. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА САМОЛЕТ L-410
Ключови думи: въздухоплавателни средства, експлоатационна надеждност, сист

Абстракт: Самолет L-410 е универсален двумоторен самолет за местни въздушни линии, оборудван с турбовитлов двигател Валтер М-601Е. През последните 40 години са построени и се намират в летателна експлоатация повече от 1100 самолета, което го прави предпочитан за изпълнение на различни мисии в различни точки по света. В последните години, с нарастването на стойността на ново произвежданите въздухоплавателни средства (ВС) все по- широко започва да се прилага практиката за удължаване на ресурса на намиращите се в летателна експлоатация ВС. За тази цел е от изключително значение да се извърши обективна оценка на техническото състояние на конкретното ВС, да се оцени нивото на експлоатационна надеждност на типа ВС. В такъв случай е необходимо да бъдат оценени и отчетени всички обективни и субективни фактори, като се извърши оценка на преките и косвени технически и други показатели. Важно значение има и въвеждането на нови и прогресивни системи за техническо обслужване и ремонт на самолета.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 55-57, 2011, България, Созопол
  Autors: ZAGORSKI, N. P., ASENOV, S. M.
  Title: EXPLORATION AND EVALUATION OF TECHNICAL RELIABILITY OF L-410 AIRCRAFT
  Keywords: air vehicles, operational reliability, systems maintenance and repair

  Abstract: Airplane L-410 is all purpose two engine aircraft for local air space and its type of engine is Walter M-160E. In the last 40 years has been manifactured and used around 1100 units, thus makeing it prefered aircraft for different missions and places around the world. In the last years with growing prices for the new aircrafts it is necessary to extend the lifecycle of the aircraft. In this course it is needed to exercise complete evaluation of technical state of particular air vehicle and to assess the level of exploitation reliability of this type of air vehicles. In this case is needed to assess all the subjective and objective factors as we assess the direct and indirect thechnical indicators. Also is very important to implement new and progressive systems for technical maintenance and repair of the aircraft.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 55-57, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум