Оригинал (Original)
Автори: Маклаков,Г., Маклакова,Г.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМНИЯ ПАКЕТ FLOW VISION В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ ПО АЕРОДИНАМИКА И ХИДРОДИНАМИКА
Ключови думи: аеродинамика, хидродинамика, моделиране, обучение във ВУЗ

Абстракт: В статията се анализират възможностите на програмния пакет Flow Vision при провеждане на научни изследвания в областта на аеродинамиката и хидродинамиката във висшите учебни заведения. Разглеждат се възможностите за използването на пакета в учебния процес на висшите училища при организиране на дистанционно оучение.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 86-88, 2011, България, Созопол
  Autors: MAKLAKOV.G., MAKLAKOVA,G.
  Title: FEATURES OF PROGRAM COMPLEX FLOW VISION USAGE IN SCIENTIFIC RESEARCHES UNDER AERODYNAMICS AND HYDRODYNAMICS THE APPLIED PROBLEMS DECISION
  Keywords: aerodynamics, hydrodynamics, modeling, teaching in the Universities

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 86-88, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум