Оригинал (Original)
Автори: Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИКАТА НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ
Ключови думи: аеродинамика, безпилотен самолет, автономен полет

Абстракт: Предложен е аеродинамичен модел на безпилотен самолет със съчленено крило. Целта на изследването е да се определят необходимите аеродинамични характеристики за програмиране на автономен полет на самолета заедно със системата за управление на полета - Piccolo II. За целта са използвани панелните методи и софтуерният продукт AVL. Представените резултати са използвани за симулиране на автономен полет на самолета както и за първоначална оценка при подготовката на експериментални полети с Piccolo II.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 103-106, 2011, България, Созопол
  Autors: PANAYOTOV, H. P., HADJIEV,Y.
  Title: INVESTIGATION OF AERODYNAMICS OF UNMANNED PLANE FOR IMPLEMENTATION FLIGHT OF THE AUTONOMOUS
  Keywords: aerodynamics, unmanned aircraft, autonomous flight

  Abstract: Here is suggested aerodynamic model of unmaned air vehicle with articulated wing. The aim of the study is to determine the aerodynamic characteristics necessary for programming autonomous flight plane together with the management of flight - Piccolo II. For this purpose, panel methods are used and software product AVL. The results are used for the simulation of autonomous flight of the aircraft and initial assessment in the preparation of experimental flights with Piccolo II.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 103-106, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум