9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
601 Petrov, B. B., Using of Bfloat16 Format in Deep Learning Embedded Accelerators based on FPGA with Limited Quantity of Dedicated Multipliers (2020)
602 Petrov, B. B., Using of Integrated Daemon Module for Internal Processing Cells Addressing in Systolic Architecture (2020)
603 Ivanov V., Paunska Ts., Tarnev, K. T., Kolev St., Magnetic field stabilization of low current DC arc discharge in cross flow in argon gas at atmospheric pressure—a numerical modelling study (2021)
604 Hensel S., Marinov, M. B., Seigel A., Ganev, B. T., Experimental Setup for Neural Networks and Camera-Based Navigation of Mobile Systems (2021)
605 Irina Kirilova Chayleva., Martin Atanasov Botev., Verginiya Plamenova Dobreva., Petrov, B. B., Methods and Techniques for real-time audio data streaming to and from high capacity local DSP SDRAM memory (2012)
606 Petrov, B. B., Application of the programmable logic devices for implementation of in-circuit tester for microprocessor system (2012)
607 Gerganska, T. V., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Visualization and Data Analysis in R Project (2012)
608 Videkov, V. H., Radonov, R. I., New Considerations for the Design of IC Bond Pads Using CAD Systems (2012)
609 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Evolution of Integrated MEMS Design Methodology (2012)
610 Damyanov, D. A., Galabov, V. T., Some effects of the assumption of all-pole filter, used to describe processes of type “pulse sourse - filter”, on the properties of the generatd signal (2012)
611 Костов, И. Й., Иванов Г.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА (2012)
612 Петков Т.Л., Дюкенджиев, Г. К., Осигуряване на качеството на сигналноохранителна и пожароизвестителна техника (2012)
613 Радев, Х. К., Василев В. А., Богев, В. Й., Благов, И. Х., Изследване на постоянството на виртуалната базова ос при измерване на отклоненията на формата и разположението на ротационни детайли (2012)
614 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС (2012)
615 Василев, В. А., Николова, Х. Н., Програмно осигуряване на системи за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите (2020)
616 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ (2012)
617 Калиманова И.И., Теодосиев, Д., Дяков, Д. И., Николова, Х. Н., Изследване на влиянието на стъкловъглеродното покритие (2012)
618 Trashlieva, V. R., Puleva, T. T., OPTIMAL CONTROL FOR DAILY SCHEDULING OF COMBINED TURBO AND HYDRO POWER GENERATION (2012)
619 Delibozov, N. G., Overwiew of Advanced MEMS Design Systems (2012)
620 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
621 Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
622 Atanasov, I. I., A Schema Based Approach to Access Network Discovery and Selection in EPS (2012)
623 Atanasov, I. I., Adaptive Load Control of Service Oriented Architecture Server (2012)
624 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Dobrev, R. S., Study on Access Network Discovery and Selection Based on Intelligent Resource Management in EPS (2012)
625 Atanasov, I. I., Protocols Models of Quality of Service Control in Multimedia Networks (2012)
626 Tasheva, A. T., Some Cryptanalysis of a p-ary Generalized Self-Shrinking Generator (2012)
627 Galabova, L. P., Ahonen, G., Is Intellectual Capital-Based Strategy Market-based or Resource-Based?: On Sustainable Strategy in a Knowledge-based Economy (2011)
628 Кирилова, К., Милушев, Г. С., Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651 (2012)
629 Милушев, Г. С., Кирилова, К., Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651 (2012)
630 Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., Resistor Temperature Coefficients Extraction Using myDAQ (2012)
631 Милушев, Г. С., Заркова, Ю., Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност (2012)
632 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й., Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия (2012)
633 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Analysis of Parameter Variability Depending on FinFET Wafer Location (2020)
634 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Comparison Between Routing Algorithms Applied in NoC Architectures for Smart Ethernet Switches Routing Schemes (2018)
635 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Evaluation of the routing algorithms with reduced energy consumption (2016)
636 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Novel abstraction and prototyping methods for NoC – based smart Ethernet switches (2016)
637 Кралов, И. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
638 Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I., Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train (2012)
639 Stoilova, S. D., Nedelchev, K. I., An automated optimization using graph theory (2012)
640 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., Методология на електро-енергиен одит (2012)
641 Ангелов, Н. П., Денчева Радостина Мирославова., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ (2012)
642 Ангелов, Н. П., АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИ КОНСТРУКЦИИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ – АЛТЕРНАТИВА НА АВТОМОБИЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГРАДСКА СРЕДА (2012)
643 Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С., Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост (2012)
644 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост (2012)
645 Пачаманов, А. С., Измерване на скотопична и мезопична яркост (2012)
646 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост (2012)
647 Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А., Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока (2012)
648 Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т., Уред за измерване на мезопична яркост (2012)
649 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence (2012)
650 Stoyanov, L. S., Zarkov, Z. Z., Notton G., Lazarov, V. D., Design Opportunities and Building Integration of PV systems (2020)