8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
601 Костов, И. Й., Иванов Г.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА (2012)
602 Петков Т.Л., Дюкенджиев, Г. К., Осигуряване на качеството на сигналноохранителна и пожароизвестителна техника (2012)
603 Радев, Х. К., Василев В. А., Богев, В. Й., Благов, И. Х., Изследване на постоянството на виртуалната базова ос при измерване на отклоненията на формата и разположението на ротационни детайли (2012)
604 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС (2012)
605 Василев, В. А., Николова, Х. Н., Програмно осигуряване на системи за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите (2020)
606 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ (2012)
607 Калиманова И.И., Теодосиев, Д., Дяков, Д. И., Николова, Х. Н., Изследване на влиянието на стъкловъглеродното покритие (2012)
608 Trashlieva, V. R., Puleva, T. T., OPTIMAL CONTROL FOR DAILY SCHEDULING OF COMBINED TURBO AND HYDRO POWER GENERATION (2012)
609 Delibozov, N. G., Overwiew of Advanced MEMS Design Systems (2012)
610 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
611 Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
612 Atanasov, I. I., A Schema Based Approach to Access Network Discovery and Selection in EPS (2012)
613 Atanasov, I. I., Adaptive Load Control of Service Oriented Architecture Server (2012)
614 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Dobrev, R. S., Study on Access Network Discovery and Selection Based on Intelligent Resource Management in EPS (2012)
615 Atanasov, I. I., Protocols Models of Quality of Service Control in Multimedia Networks (2012)
616 Tasheva, A. T., Some Cryptanalysis of a p-ary Generalized Self-Shrinking Generator (2012)
617 Кирилова, К., Милушев, Г. С., Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651 (2012)
618 Милушев, Г. С., Кирилова, К., Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651 (2012)
619 Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., Resistor Temperature Coefficients Extraction Using myDAQ (2012)
620 Милушев, Г. С., Заркова, Ю., Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност (2012)
621 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й., Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия (2012)
622 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Analysis of Parameter Variability Depending on FinFET Wafer Location (2020)
623 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Comparison Between Routing Algorithms Applied in NoC Architectures for Smart Ethernet Switches Routing Schemes (2018)
624 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Evaluation of the routing algorithms with reduced energy consumption (2016)
625 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Novel abstraction and prototyping methods for NoC – based smart Ethernet switches (2016)
626 Кралов, И. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
627 Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I., Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train (2012)
628 Stoilova, S. D., Nedelchev, K. I., An automated optimization using graph theory (2012)
629 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., Методология на електро-енергиен одит (2012)
630 Ангелов, Н. П., Денчева Радостина Мирославова., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ (2012)
631 Ангелов, Н. П., АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИ КОНСТРУКЦИИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ – АЛТЕРНАТИВА НА АВТОМОБИЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГРАДСКА СРЕДА (2012)
632 Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С., Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост (2012)
633 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост (2012)
634 Пачаманов, А. С., Измерване на скотопична и мезопична яркост (2012)
635 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост (2012)
636 Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А., Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока (2012)
637 Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т., Уред за измерване на мезопична яркост (2012)
638 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence (2012)
639 Stoyanov, L. S., Zarkov, Z. Z., Notton G., Lazarov, V. D., Design Opportunities and Building Integration of PV systems (2020)
640 Stoyanov, L. S., Bachev, I. E., Zarkov, Z. Z., Lazarov, V. D., Notton G., Multivariate Analysis of a wind–pv‐based Water Pumping Hybrid System for Irrigation Purposes (2021)
641 K, R. K., Ivanov PNI., Decorrelation of sequences of medical CT images based on the hierarchical adaptive KLT (2012)
642 Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ. (2012)
643 Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ. (2012)
644 Кирилов С. М., Petrakieva, S. K., Mladenov, V. M., Analysis of RM, LM and CM circuits with one memristor and sources of a sine voltage and current (2012)
645 Кирилов С. М., Dichev, I. D., Trushev, I. M., Mladsenov, V. M., Analysis of a LCM equivalent circuit of memristor and impulse voltage sources (2012)
646 Mladenov, V. M., Kirilov S. M., Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime (2012)
647 Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г., МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV (2012)
648 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността (2012)
649 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда (2012)
650 Чотров Д. И., Малешков, С. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ (2012)