9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
601 Irina Kirilova Chayleva., Martin Atanasov Botev., Verginiya Plamenova Dobreva., Petrov, B. B., Methods and Techniques for real-time audio data streaming to and from high capacity local DSP SDRAM memory (2012)
602 Petrov, B. B., Application of the programmable logic devices for implementation of in-circuit tester for microprocessor system (2012)
603 Gerganska, T. V., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Visualization and Data Analysis in R Project (2012)
604 Videkov, V. H., Radonov, R. I., New Considerations for the Design of IC Bond Pads Using CAD Systems (2012)
605 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Evolution of Integrated MEMS Design Methodology (2012)
606 Damyanov, D. A., Galabov, V. T., Some effects of the assumption of all-pole filter, used to describe processes of type “pulse sourse - filter”, on the properties of the generatd signal (2012)
607 Костов, И. Й., Иванов Г.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА (2012)
608 Петков Т.Л., Дюкенджиев, Г. К., Осигуряване на качеството на сигналноохранителна и пожароизвестителна техника (2012)
609 Радев, Х. К., Василев В. А., Богев, В. Й., Благов, И. Х., Изследване на постоянството на виртуалната базова ос при измерване на отклоненията на формата и разположението на ротационни детайли (2012)
610 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС (2012)
611 Василев, В. А., Николова, Х. Н., Програмно осигуряване на системи за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите (2020)
612 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ (2012)
613 Калиманова И.И., Теодосиев, Д., Дяков, Д. И., Николова, Х. Н., Изследване на влиянието на стъкловъглеродното покритие (2012)
614 Trashlieva, V. R., Puleva, T. T., OPTIMAL CONTROL FOR DAILY SCHEDULING OF COMBINED TURBO AND HYDRO POWER GENERATION (2012)
615 Delibozov, N. G., Overwiew of Advanced MEMS Design Systems (2012)
616 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
617 Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
618 Atanasov, I. I., A Schema Based Approach to Access Network Discovery and Selection in EPS (2012)
619 Atanasov, I. I., Adaptive Load Control of Service Oriented Architecture Server (2012)
620 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Dobrev, R. S., Study on Access Network Discovery and Selection Based on Intelligent Resource Management in EPS (2012)
621 Atanasov, I. I., Protocols Models of Quality of Service Control in Multimedia Networks (2012)
622 Tasheva, A. T., Some Cryptanalysis of a p-ary Generalized Self-Shrinking Generator (2012)
623 Кирилова, К., Милушев, Г. С., Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651 (2012)
624 Милушев, Г. С., Кирилова, К., Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651 (2012)
625 Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., Resistor Temperature Coefficients Extraction Using myDAQ (2012)
626 Милушев, Г. С., Заркова, Ю., Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност (2012)
627 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й., Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия (2012)
628 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Analysis of Parameter Variability Depending on FinFET Wafer Location (2020)
629 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Comparison Between Routing Algorithms Applied in NoC Architectures for Smart Ethernet Switches Routing Schemes (2018)
630 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Evaluation of the routing algorithms with reduced energy consumption (2016)
631 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Novel abstraction and prototyping methods for NoC – based smart Ethernet switches (2016)
632 Кралов, И. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
633 Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I., Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train (2012)
634 Stoilova, S. D., Nedelchev, K. I., An automated optimization using graph theory (2012)
635 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., Методология на електро-енергиен одит (2012)
636 Ангелов, Н. П., Денчева Радостина Мирославова., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ (2012)
637 Ангелов, Н. П., АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИ КОНСТРУКЦИИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ – АЛТЕРНАТИВА НА АВТОМОБИЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГРАДСКА СРЕДА (2012)
638 Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С., Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост (2012)
639 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост (2012)
640 Пачаманов, А. С., Измерване на скотопична и мезопична яркост (2012)
641 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост (2012)
642 Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А., Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока (2012)
643 Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т., Уред за измерване на мезопична яркост (2012)
644 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence (2012)
645 Stoyanov, L. S., Zarkov, Z. Z., Notton G., Lazarov, V. D., Design Opportunities and Building Integration of PV systems (2020)
646 Stoyanov, L. S., Bachev, I. E., Zarkov, Z. Z., Lazarov, V. D., Notton G., Multivariate Analysis of a wind–pv‐based Water Pumping Hybrid System for Irrigation Purposes (2021)
647 K, R. K., Ivanov PNI., Decorrelation of sequences of medical CT images based on the hierarchical adaptive KLT (2012)
648 Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ. (2012)
649 Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ. (2012)
650 Кирилов С. М., Petrakieva, S. K., Mladenov, V. M., Analysis of RM, LM and CM circuits with one memristor and sources of a sine voltage and current (2012)