6599

Публикации
Publications

14179

Автори
Autors

6600

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
601 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ (2012)
602 Калиманова И.И., Теодосиев, Д., Дяков, Д. И., Николова, Х. Н., Изследване на влиянието на стъкловъглеродното покритие (2012)
603 Trashlieva, V. R., Puleva, T. T., OPTIMAL CONTROL FOR DAILY SCHEDULING OF COMBINED TURBO AND HYDRO POWER GENERATION (2012)
604 Delibozov, N. G., Overwiew of Advanced MEMS Design Systems (2012)
605 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
606 Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
607 Atanasov, I. I., A Schema Based Approach to Access Network Discovery and Selection in EPS (2012)
608 Atanasov, I. I., Adaptive Load Control of Service Oriented Architecture Server (2012)
609 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Dobrev, R. S., Study on Access Network Discovery and Selection Based on Intelligent Resource Management in EPS (2012)
610 Atanasov, I. I., Protocols Models of Quality of Service Control in Multimedia Networks (2012)
611 Tasheva, A. T., Some Cryptanalysis of a p-ary Generalized Self-Shrinking Generator (2012)
612 Кирилова, К., Милушев, Г. С., Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651 (2012)
613 Милушев, Г. С., Кирилова, К., Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651 (2012)
614 Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., Resistor Temperature Coefficients Extraction Using myDAQ (2012)
615 Милушев, Г. С., Заркова, Ю., Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност (2012)
616 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й., Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия (2012)
617 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Analysis of Parameter Variability Depending on FinFET Wafer Location (2020)
618 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Comparison Between Routing Algorithms Applied in NoC Architectures for Smart Ethernet Switches Routing Schemes (2018)
619 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Evaluation of the routing algorithms with reduced energy consumption (2016)
620 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Novel abstraction and prototyping methods for NoC – based smart Ethernet switches (2016)
621 Кралов, И. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
622 Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I., Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train (2012)
623 Stoilova, S. D., Nedelchev, K. I., An automated optimization using graph theory (2012)
624 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., Методология на електро-енергиен одит (2012)
625 Ангелов, Н. П., Денчева Радостина Мирославова., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ (2012)
626 Ангелов, Н. П., АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИ КОНСТРУКЦИИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ – АЛТЕРНАТИВА НА АВТОМОБИЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГРАДСКА СРЕДА (2012)
627 Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С., Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост (2012)
628 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост (2012)
629 Пачаманов, А. С., Измерване на скотопична и мезопична яркост (2012)
630 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост (2012)
631 Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А., Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока (2012)
632 Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т., Уред за измерване на мезопична яркост (2012)
633 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence (2012)
634 Stoyanov, L. S., Zarkov, Z. Z., Notton G., Lazarov, V. D., Design Opportunities and Building Integration of PV systems (2020)
635 Stoyanov, L. S., Bachev, I. E., Zarkov, Z. Z., Lazarov, V. D., Notton G., Multivariate Analysis of a wind–pv‐based Water Pumping Hybrid System for Irrigation Purposes (2021)
636 K, R. K., Ivanov PNI., Decorrelation of sequences of medical CT images based on the hierarchical adaptive KLT (2012)
637 Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ. (2012)
638 Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ. (2012)
639 Кирилов С. М., Petrakieva, S. K., Mladenov, V. M., Analysis of RM, LM and CM circuits with one memristor and sources of a sine voltage and current (2012)
640 Кирилов С. М., Dichev, I. D., Trushev, I. M., Mladsenov, V. M., Analysis of a LCM equivalent circuit of memristor and impulse voltage sources (2012)
641 Mladenov, V. M., Kirilov S. M., Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime (2012)
642 Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г., МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV (2012)
643 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността (2012)
644 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда (2012)
645 Чотров Д. И., Малешков, С. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ (2012)
646 I, R. M., Bogdanov, L. V. B., Approaches for reducing the power consumption in embedded systems (2012)
647 Popova, A. A., Neshov N. N., Combining Features Evaluation Approach in Content-Based Image Search for Medical Applications (2012)
648 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема (2012)
649 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема. (2012)
650 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. (2012)