8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
601 Damyanov, D. A., Galabov, V. T., Some effects of the assumption of all-pole filter, used to describe processes of type “pulse sourse - filter”, on the properties of the generatd signal (2012)
602 Костов, И. Й., Иванов Г.И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА (2012)
603 Петков Т.Л., Дюкенджиев, Г. К., Осигуряване на качеството на сигналноохранителна и пожароизвестителна техника (2012)
604 Радев, Х. К., Василев В. А., Богев, В. Й., Благов, И. Х., Изследване на постоянството на виртуалната базова ос при измерване на отклоненията на формата и разположението на ротационни детайли (2012)
605 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС (2012)
606 Василев, В. А., Николова, Х. Н., Програмно осигуряване на системи за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите (2020)
607 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ (2012)
608 Калиманова И.И., Теодосиев, Д., Дяков, Д. И., Николова, Х. Н., Изследване на влиянието на стъкловъглеродното покритие (2012)
609 Trashlieva, V. R., Puleva, T. T., OPTIMAL CONTROL FOR DAILY SCHEDULING OF COMBINED TURBO AND HYDRO POWER GENERATION (2012)
610 Delibozov, N. G., Overwiew of Advanced MEMS Design Systems (2012)
611 Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
612 Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч., НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО (2012)
613 Atanasov, I. I., A Schema Based Approach to Access Network Discovery and Selection in EPS (2012)
614 Atanasov, I. I., Adaptive Load Control of Service Oriented Architecture Server (2012)
615 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Dobrev, R. S., Study on Access Network Discovery and Selection Based on Intelligent Resource Management in EPS (2012)
616 Atanasov, I. I., Protocols Models of Quality of Service Control in Multimedia Networks (2012)
617 Tasheva, A. T., Some Cryptanalysis of a p-ary Generalized Self-Shrinking Generator (2012)
618 Кирилова, К., Милушев, Г. С., Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651 (2012)
619 Милушев, Г. С., Кирилова, К., Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651 (2012)
620 Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., Resistor Temperature Coefficients Extraction Using myDAQ (2012)
621 Милушев, Г. С., Заркова, Ю., Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност (2012)
622 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й., Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия (2012)
623 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Analysis of Parameter Variability Depending on FinFET Wafer Location (2020)
624 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Comparison Between Routing Algorithms Applied in NoC Architectures for Smart Ethernet Switches Routing Schemes (2018)
625 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Evaluation of the routing algorithms with reduced energy consumption (2016)
626 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., Novel abstraction and prototyping methods for NoC – based smart Ethernet switches (2016)
627 Кралов, И. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС ПО РЕЛСОВ ПЪТ (2012)
628 Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I., Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train (2012)
629 Stoilova, S. D., Nedelchev, K. I., An automated optimization using graph theory (2012)
630 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., Методология на електро-енергиен одит (2012)
631 Ангелов, Н. П., Денчева Радостина Мирославова., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ (2012)
632 Ангелов, Н. П., АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИ КОНСТРУКЦИИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ – АЛТЕРНАТИВА НА АВТОМОБИЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГРАДСКА СРЕДА (2012)
633 Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С., Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост (2012)
634 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост (2012)
635 Пачаманов, А. С., Измерване на скотопична и мезопична яркост (2012)
636 Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т., Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост (2012)
637 Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А., Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока (2012)
638 Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т., Уред за измерване на мезопична яркост (2012)
639 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence (2012)
640 Stoyanov, L. S., Zarkov, Z. Z., Notton G., Lazarov, V. D., Design Opportunities and Building Integration of PV systems (2020)
641 Stoyanov, L. S., Bachev, I. E., Zarkov, Z. Z., Lazarov, V. D., Notton G., Multivariate Analysis of a wind–pv‐based Water Pumping Hybrid System for Irrigation Purposes (2021)
642 K, R. K., Ivanov PNI., Decorrelation of sequences of medical CT images based on the hierarchical adaptive KLT (2012)
643 Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ. (2012)
644 Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ. (2012)
645 Кирилов С. М., Petrakieva, S. K., Mladenov, V. M., Analysis of RM, LM and CM circuits with one memristor and sources of a sine voltage and current (2012)
646 Кирилов С. М., Dichev, I. D., Trushev, I. M., Mladsenov, V. M., Analysis of a LCM equivalent circuit of memristor and impulse voltage sources (2012)
647 Mladenov, V. M., Kirilov S. M., Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime (2012)
648 Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г., МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV (2012)
649 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността (2012)
650 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда (2012)