Оригинал (Original)
Автори: Синапов, П. В., Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Игнатов,И., Неделчев, К. И.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФРИКЦИОННИТЕ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ
Ключови думи: Нестационарен режим на движение , фрикционни самовъзбуждащи

Абстракт: В работата се изследват фрикционните самовъзбуждащи се трептения на автомобил при нестационарен режим на движение (потегляне). Експериментално сa определени деформациите на елементи от трансмисията. Чрез изследване на динамичен модел на системата е направен анализ на получените резултати.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 263-266, 2011, България, Созопол
  Autors: SINAPOV, P. V., KRALOV, I. M., POLIHRONOV, G. T., IGNATOV,I., NEDELCHEV, K. I.
  Title: Experimental Study and Analysis of the Vehicle Self-Excited Friction Vibrations During Set-off
  Keywords: Portable mode of motion, friction is samovazbuzhdashti oscillations

  Abstract: The work is to investigate friction self-exciting vibrations of a car in mobile mode of movement (departure). Experimentally are determined deformations on elements of the transmission. Results are analyzed by examining the dynamic model of the system.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 263-266, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум