Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА
Ключови думи: турбовитлови двигателя, математическо моделиране, потреблени

Абстракт: Оптимизацията на енергийната консумация на самолетните системи играе важна роля за намаляване на разхода на гориво и подобряване на характеристиките транспортните самолети. Част от тази задача е да се определи дялът от разхода на гориво на силовата установка, който е за генериране на пневматична и електрическа енергия. Представеният математически модел е създаден за определяне на влиянието на отнеманата от турбовентилаторен двигател пневматична мощност и мощност на вала на генератора, върху разхода на гориво. Моделът покрива целия полетен диапазон и основни режими на работа на двигателя. Реализиран е като подпрограма на Matlab и е предназначен за допълване на вече създаден модел на двигателя. Моделът се базира предимно на полиномна интерполация. Използваните в него данни са генерирани чрез симулации с програмен продукт Gasturb. Валидацията на модела е извършена чрез сравнения с данните от летателната документация и полетни записи.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 130-133, 2011, България, Созопол
  Autors: SERBEZOV, V. S.
  Title: TURBOFAN ENGINE MODEL FOR ESTIMATION OF THE FUEL CONSUMPTION FOR COMPENSATION OF AUXILIARY ENERGY SUPPLY
  Keywords: turbofan engine mathematical modeling, gas turbine fuel consumption

  Abstract: The optimization of the aircraft systems energy consumption has a significant role in minimizing the fuel consumption and improving the transport aircraft performance. A significant part of this task is to assess the amount of fuel consumed by the power plant for aircraft systems pneumatic and electric power supply. The presented model is suited for estimation of the influence on fuel consumption of the pneumatic and generator shaft power off-take from turbofan engine. It is made to be applicable for the entire aircraft flight envelope and engine operating modes. The model is realized in Matlab environment and is intended to complement the performance model of the engine, that is already developed [2]. The model is based mainly on polynomial interpolation. The data, used for the synthesis of the model is generated by simulation with Gasturb software. The model is validated by comparison with data published in the relevant Aircraft Flight manual and flight data records.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 130-133, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум