7729

Публикации
Publications

1320

Автори
Autors

7730

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
501 Ангелов,И., Славов,В., Читаков, С. Б., ДИНАМИКА НА МАНИПУЛАТОР „ВЕРСО” (2010)
502 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ОТНОСНО ЛИНЕАРИЗАЦИЯТА НА ОКАЧВАНЕТО ПРИ ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА „ЧЕТВЪРТ АВТОМОБИЛ” (2010)
503 Игнатов,И., Кралов, И. М., Синапов, П. В., КОНСТРУКТИВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ (2010)
504 ILIEV, V. G., DYNAMIC ANALYSIS OF STRUCTURES BY FINITE ELEMENT METHOD DURING RELATIVE MOTION (2010)
505 Лазов, Л. Д., МОДУЛЕН МНОГОКАНАЛЕН ТЕНЗОМЕТРИЧЕН УСИЛВАТЕЛ (2010)
506 Мухтаров, И. В., Лазов, Л. Д., Кузманова,И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЕН ТРЪБЕН ЕЛЕМЕНТ (2010)
507 PEYKOVA, M. D., FUZZY LOGIC IN CONTROL OF THE DISTANCE BETWEEN TWO MOVING OBJECTS (2010)
508 PEYKOVA, M. D., ANGELOV ,J., PEJKOVA,L., CONTROL OF THE MOVING OBJECTS USING THE NEURAL NETWORKS TOOLS (2010)
509 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., CLUSTERING OF ROTATION FOR APPLICATION IN GEARING (2010)
510 Синапов, П. В., Полихронов, Г. Т., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ В СИСТЕМИ С МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ФРИКЦИОННИ ДВОЙКИ (2010)
511 Читаков, С. Б., Славов,В., Ангелов,И., Славова,И., ЗВУКОВИ ТРЕПТЕНИЯ НА КОЛООС С ГУМЕНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ МЕЖДУ БАНДАЖА И КОЛЕЛОТО (2010)
512 Славов.В., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Славова,И., ВИБРОАКУСТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ГУМЕНО-МЕТАЛНА КОЛООС И НА МЕТАЛЕН БАНДАЖ (2010)
513 Николов, Н. Д., Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS (2009)
514 Toshkov, E. T., Structural and electro-physical parameters of n-GaAs (2015)
515 Андонов,А., Михова,М., Димкин,П., АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНА ЛОКОМОТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЯ (2010)
516 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВАГОН МНОГОТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИФУРКАЦИОНЕН АНАЛИЗ (2010)
517 DAMIANOV, B. A., KRASTEV, O. M., IVANOV,P., ECOLOGY AND ECOLOGICAL ASPECTS BY USING OF BIOFUELS IN TRANSPORT SYSTEMS (2010)
518 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Иванов,П., Гетов,Га., АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПЪТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2010)
519 Велков, К. Х., БАЛАНС НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
520 Велков, К. Х., Велков,К., АНАЛИЗ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕНЕРГОАКУМУЛАТОРИ ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
521 Велков, К. Х., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ВЕРТИКАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОННИТЕ КОЛЕЛА (2010)
522 Велков, К. Х., С. П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
523 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS В ЖЕЛЕЗАПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
524 Николов,В., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАГОННИ ХОДОВИ ЧАСТИ И СПИРАЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (2010)
525 Попов, Г. И., Христова,М., Христов,Х., Михова,Д., БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКО-МАШИННИЯ ИНТЕРФЕЙС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ (2010)
526 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОНИТЕ (2010)
527 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Чанков, Е. С., Георгиева,К., МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИЯ ПОДХОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЯКОСТТА НА ВАГОННИ КОШОВЕ (2010)
528 Стоилова, С. Д., Цонева,М., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРНИТЕ ВЛАКОВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА (2010)
529 Стоянов,В., Ненов,В., ИЗСЛЕДВАНE И ПРОЕКТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ НА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА ТИП GP 200 (2010)
530 Боянов,Ю., Момов, А. Л., ОТ ЕРГОНОМИЯ КЪМ ЕРГОНОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКОТО РАБОТНО МЯСТО В ТРАНСПОРТА (2010)
531 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕСТОЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ С ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЦЕСИТЕ (2010)
532 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2010)
533 Маджарски, Е. М., Младенов,Г., Дамянов,И., Стоянов,Д., ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА КРЪГОВОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСКИ ПАМЕТНИК В ГРАД СОФИЯ (2010)
534 Пенчев, С. И., Марчев,А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛО СЪС СКОСЕНИ КРАИЩА (2010)
535 WITTENBURG,J., DIRECT KINEMATICS OF THE GENERAL STEWART PLATFORM (2009)
536 VASSILEV, B. I., VASSILEVA,B., EGNOS AND ITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS (2009)
537 Андреев,В., ВЪРХУ НАЧАЛОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АВИАЦИОННА МЕТЕОРОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ (2009)
538 Боянов,Ю., Момов, А. Л., НАТОВАРЕНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА АВИОДИСПЕЧЕР И НЯКОИ ЕРГОНОМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ: ОСНОВНИ ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ДИСПЕЧЕРА (2009)
539 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА БАЗАТА НА ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА РИСКА (2009)
540 Гешев, Д. Н., ИЗИСКВАНИЯ НА JAR-FCL КЪМ ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСБНОСТ НА ПИЛОТИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ (2009)
541 Гешев, Д. Н., Черногоров,Б., Дончев,Т., Ирманов,Т., Калчев,Б., Клинчарски,О., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБТИЧАНЕТО В АЕРОДНАМИЧНА ТРЪБА ЗА МАЛКИ СКОРОСТИ ПО МЕТОДА НА ДИМНИТЕ СТРУЙКИ (2009)
542 ILIEV, V. G., GEORGIEV, K. K., SERBEZOV, V. S., ASSESSMENT OF IMPACT LOAD CURVE OF BOEING 747-400 (2009)
543 Коробко, И. Е., Маринова,П., ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)
544 Коробко, И. Е., Маринова,П., МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)
545 Максимов,И., Стоянов, Ц. Т., ДИНАМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА САМОЛЕТ НА БАЗА ГЕОМЕТРИЧНИ И МАСОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2009)
546 Панайотов,Ф., Тодоров, М. Д., АЛГОРИТЪМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ НА ОБТИЧАНЕТО НА АЕРОДИНАМИЧНО ТЯЛО (2009)
547 Петров,Н., Бойчев,Б., Петров, М. М., ПРЕДЕЛНА НАДЕЖДНОСТНА ОЦЕНКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ОТ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)
548 Сербезов, В. С., МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЛЕТНТО ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА И СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2009)
549 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕТО И ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО В КОНТУРИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)
550 Тодоров, М. Д., МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР (2009)