9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
501 HLEBARSKI, D. A., ON THE CRITERIA FOR OPTIMAL CALCULATIONS OF DIAPHRAGM SPRINGS OF CLUTCHES OF WHEELED AND TRACKED MACHINES (2010)
502 Ангелов,И., Славов,В., Читаков, С. Б., ДИНАМИКА НА МАНИПУЛАТОР „ВЕРСО” (2010)
503 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ОТНОСНО ЛИНЕАРИЗАЦИЯТА НА ОКАЧВАНЕТО ПРИ ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА „ЧЕТВЪРТ АВТОМОБИЛ” (2010)
504 Игнатов,И., Кралов, И. М., Синапов, П. В., КОНСТРУКТИВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ (2010)
505 ILIEV, V. G., DYNAMIC ANALYSIS OF STRUCTURES BY FINITE ELEMENT METHOD DURING RELATIVE MOTION (2010)
506 Лазов, Л. Д., МОДУЛЕН МНОГОКАНАЛЕН ТЕНЗОМЕТРИЧЕН УСИЛВАТЕЛ (2010)
507 Мухтаров, И. В., Лазов, Л. Д., Кузманова,И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЕН ТРЪБЕН ЕЛЕМЕНТ (2010)
508 PEYKOVA, M. D., FUZZY LOGIC IN CONTROL OF THE DISTANCE BETWEEN TWO MOVING OBJECTS (2010)
509 PEYKOVA, M. D., ANGELOV ,J., PEJKOVA,L., CONTROL OF THE MOVING OBJECTS USING THE NEURAL NETWORKS TOOLS (2010)
510 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., CLUSTERING OF ROTATION FOR APPLICATION IN GEARING (2010)
511 Синапов, П. В., Полихронов, Г. Т., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ В СИСТЕМИ С МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ФРИКЦИОННИ ДВОЙКИ (2010)
512 Читаков, С. Б., Славов,В., Ангелов,И., Славова,И., ЗВУКОВИ ТРЕПТЕНИЯ НА КОЛООС С ГУМЕНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ МЕЖДУ БАНДАЖА И КОЛЕЛОТО (2010)
513 Славов.В., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Славова,И., ВИБРОАКУСТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ГУМЕНО-МЕТАЛНА КОЛООС И НА МЕТАЛЕН БАНДАЖ (2010)
514 Николов, Н. Д., Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS (2009)
515 Toshkov, E. T., Structural and electro-physical parameters of n-GaAs (2015)
516 Андонов,А., Михова,М., Димкин,П., АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНА ЛОКОМОТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЯ (2010)
517 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВАГОН МНОГОТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИФУРКАЦИОНЕН АНАЛИЗ (2010)
518 DAMIANOV, B. A., KRASTEV, O. M., IVANOV,P., ECOLOGY AND ECOLOGICAL ASPECTS BY USING OF BIOFUELS IN TRANSPORT SYSTEMS (2010)
519 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Иванов,П., Гетов,Га., АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПЪТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2010)
520 Велков, К. Х., БАЛАНС НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
521 Велков, К. Х., Велков,К., АНАЛИЗ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕНЕРГОАКУМУЛАТОРИ ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
522 Велков, К. Х., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ВЕРТИКАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОННИТЕ КОЛЕЛА (2010)
523 Велков, К. Х., С. П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
524 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS В ЖЕЛЕЗАПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
525 Николов,В., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАГОННИ ХОДОВИ ЧАСТИ И СПИРАЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (2010)
526 Попов, Г. И., Христова,М., Христов,Х., Михова,Д., БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКО-МАШИННИЯ ИНТЕРФЕЙС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ (2010)
527 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОНИТЕ (2010)
528 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Чанков, Е. С., Георгиева,К., МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИЯ ПОДХОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЯКОСТТА НА ВАГОННИ КОШОВЕ (2010)
529 Стоилова, С. Д., Цонева,М., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРНИТЕ ВЛАКОВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА (2010)
530 Стоянов,В., Ненов,В., ИЗСЛЕДВАНE И ПРОЕКТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ НА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА ТИП GP 200 (2010)
531 Боянов,Ю., Момов, А. Л., ОТ ЕРГОНОМИЯ КЪМ ЕРГОНОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКОТО РАБОТНО МЯСТО В ТРАНСПОРТА (2010)
532 Yordanov, D. E., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Energy Consumption Monitoring of FPGA Controller (2022)
533 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕСТОЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ С ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЦЕСИТЕ (2010)
534 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2010)
535 Маджарски, Е. М., Младенов,Г., Дамянов,И., Стоянов,Д., ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА КРЪГОВОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСКИ ПАМЕТНИК В ГРАД СОФИЯ (2010)
536 Ivanov, G. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Static and Transient Characteristics of Hybrid HTS Coils (2022)
537 Пенчев, С. И., Марчев,А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛО СЪС СКОСЕНИ КРАИЩА (2010)
538 WITTENBURG,J., DIRECT KINEMATICS OF THE GENERAL STEWART PLATFORM (2009)
539 VASSILEV, B. I., VASSILEVA,B., EGNOS AND ITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS (2009)
540 Андреев,В., ВЪРХУ НАЧАЛОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АВИАЦИОННА МЕТЕОРОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ (2009)
541 Боянов,Ю., Момов, А. Л., НАТОВАРЕНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА АВИОДИСПЕЧЕР И НЯКОИ ЕРГОНОМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ: ОСНОВНИ ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ДИСПЕЧЕРА (2009)
542 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА БАЗАТА НА ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА РИСКА (2009)
543 Гешев, Д. Н., ИЗИСКВАНИЯ НА JAR-FCL КЪМ ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСБНОСТ НА ПИЛОТИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ (2009)
544 Гешев, Д. Н., Черногоров,Б., Дончев,Т., Ирманов,Т., Калчев,Б., Клинчарски,О., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБТИЧАНЕТО В АЕРОДНАМИЧНА ТРЪБА ЗА МАЛКИ СКОРОСТИ ПО МЕТОДА НА ДИМНИТЕ СТРУЙКИ (2009)
545 ILIEV, V. G., GEORGIEV, K. K., SERBEZOV, V. S., ASSESSMENT OF IMPACT LOAD CURVE OF BOEING 747-400 (2009)
546 Коробко, И. Е., Маринова,П., ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)
547 Коробко, И. Е., Маринова,П., МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)
548 Максимов,И., Стоянов, Ц. Т., ДИНАМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА САМОЛЕТ НА БАЗА ГЕОМЕТРИЧНИ И МАСОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2009)
549 Панайотов,Ф., Тодоров, М. Д., АЛГОРИТЪМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ НА ОБТИЧАНЕТО НА АЕРОДИНАМИЧНО ТЯЛО (2009)
550 Петров,Н., Бойчев,Б., Петров, М. М., ПРЕДЕЛНА НАДЕЖДНОСТНА ОЦЕНКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ОТ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)