Оригинал (Original)
Автори: Евтимов, Т. П., Михайлов,Ф.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, токсичност на отработи

Абстракт: В настоящата публикация е направен преглед на редица изследвания в областта на влиянието на перспективните алтернативни горива за дизелови двигатели с вътрешно горене върху токсичността на отработилите газове. Направен е кратък преглед на основните начини за намаляване на образуваните токсични компоненти в двигателя. Обяснен е принципът на действие на актуалните технологии за неутрализирането на вредните компоненти в отработилите газове в изпускателния тръбопровод, с акцент върху съвместната им работа с биодизелово гориво. Разгледани са различни принципни технологии за очистване на газовете от фини прахови частици.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 184-191, 2011, България, Созопол
  Autors: EVTIMOV, T. P., MICHAYLOV,P.
  Title: METHODS FOR REDUCING THE TOXIC COMPONENTS IN DIESEL EXHAUST
  Keywords: diesel internal combustion engines, exhaust gas toxicity, biodiesel, catalytic converters, particulate filters

  Abstract: This publication is a review of various studies on the impact of promising alternative fuels for diesel internal combustion engines on the toxicity of exhaust gases. A short overview of the general methods for reducing the toxic components generated in the engine is made. The basic principles of current technologies for neutralizing the harmful components in the exhaust manifold are explained, with an emphasis on efficiency with biodiesel. Also, here are discussed various principal technologies for particulate matter reduction

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 184-191, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум