Оригинал (Original)
Автори: Сейзински, Д. Т.
Заглавие: АЕРОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ
Ключови думи: безпилотни летателни апарати (БЛА), проектиране на БЛА, аеро

Абстракт: Предложен е математичен модел за определяне на аеродинамичните характеристики на малки безпилотни самолети (МБС) с максимална скорост на полета, съответстваща на М=0,5, който да се използва при автоматизиране на предварителното им проектиране.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 115-117, 2011, България, Созопол
  Autors: SEYZINSKI, D. T.
  Title: DETERMINATION OF BASIC PARAMETERS OF SMALL UNMANNED AIRCRAFT
  Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), UAV design, aerodynamic characteristics

  Abstract: In the study is proposed a mathematical model to determine the aerodynamic characteristics of small unmaned air vehicles (UAV) with a maximum flight speed corresponding to M=0.5, to be used to automate the preliminary design of them.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 115-117, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум