Оригинал (Original)
Автори: Атмаджова,Д.
Заглавие: ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЕЛАСТИЧНИ КОЛООСИ
Ключови думи: колоос, реборд, модел на въртяща елестична колоос, рифелуван

Абстракт: Колоостта може да се счита като недеформируемо твърдо тяло, като еластична структура, където ефекта от въртенето е пренебрегвано, или като въртящо се еластично тяло. За да запълни тази празнота, тази статия представя методика за високо-честотен анализ на железопътната динамика с използване на структурните вибрациите на еластична колоос. Моделът използва модални координати на L. Euler, формулирането на които осигурява ниски изчислителни разходи. Методът приложен в тази статия е за изчисляване взаимодействието на колоосите и превозното средство, движещи се по рифелован релсов път. Резултатите показват важността на по-реалистичен модел в моделирането, най-вече при определени честоти.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 205-211, 2011, България, Созопол
  Autors: ATMADZHOVA,D.
  Title: THE DYNAMIC MODEL OF RAILWAY VEHICLE WITH FLEXIBLE ROTATING WHEELSETS
  Keywords: wheelset, elastic model of a rotating wheelset, rifeluvane

  Abstract: The wheelset can be considered as a rigid solid body and as an elastic structure where the effect of rotation is neglected, or as a rotating elastic body. To fill this gap, this paper presents a methodology for high-frequency analysis of the rail dynamics using structural vibrations of elastic wheelset. The model uses the modal coordinates of L. Euler, the formulation of which provides low computational cost. The method applied in this paper is to calculate the interaction of wheelsets and the vehicle running on grooved rails. The results show the importance of a more realistic model in modeling, especially in certain frequencies.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 205-211, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум