Оригинал (Original)
Автори: Колибаров,Д.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - АВИОМИШЕНИ, ЛЕТЯЩИ В СКОРОСТНИЯ ДИАПАЗОН ДО М = 0,5
Ключови думи: авиомишени, тактически и технически изисквания

Абстракт: Разгледани са предимно тези особености, които характеризират БЛА като ЛА, а именно особеностите в аеродинамиката, както и основните фактори, формиращи назначението, експлоатацията и икономическата ефективност на малките БЛА-авиомишени.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 66-69, 2011, България, Созопол
  Autors: KOLIBAROV,D.
  Title: SPETIAL FEATURES OF SMALL UAV TARGETS, FLIING WITH SPEED LESS THEN M=0.5M
  Keywords: airtargets, tactical and technical requirements

  Abstract: Considered are primarily those features which characterize the UAV as aircraft, namely characteristics of aerodynamics and the main factors forming the appointment, operation and economic efficiency of small-UAV airtargets.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 66-69, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум