Оригинал (Original)
Автори: Гетов,Ге., Гетов,Га., Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А.
Заглавие: БИОЕТАНОЛЪТ – ЕДНА ДОБРА АЛТЕРНАТИВА ЗА ТРАНСПОРТА
Ключови думи: биогориво, биоетанол, Европейски съюз, перспективи

Абстракт: Направен кратък анализ на производството на биоетанол и влиянието му върху околната среда, посочени са спорните въпроси, с които то е свързано и са набелязани възможности за тяхното преодоляване.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 166-169, 2011, България, Созопол
  Autors: GETOV,Ge., GETOV,Ga., STOYANOV, D. S., DAMYANOV, B. A.
  Title: PRODUCTION OF BIOETHANOL IN THE EU –POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES
  Keywords: biofuel, ethanol, European Union, perspectives

  Abstract: In a study is presented a brief analysis of production of bioethanol and its impact on the environment, also are pointed controversy issues with which it relates and are identified options for addressing them.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 166-169, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум