Оригинал (Original)
Автори: Бурдин,Б., Трайков, Б. В.
Заглавие: РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛ С
Ключови думи: електрическо задвижване, горивни клетки, акумулаторни батери

Абстракт: Развитието на горивните клетки и подобряване на техните характеристики от гледна точка изискванията на транспортните средства позволява те да се представят като алтернатива на двигателите с вътрешно горене. Съществуват редица недостатъци, които възпрепятстват навлизането им като енергиен източник в транспортните средства като все още сравнително високата им цена, ниска ефективност при работа с много ниски и много високи натоварвания. Хибридизацията на електрическото задвижване е един от начините за намаляване на цената и подобряване на ефективността на системата на задвижване, както и на транспортното средство като цяло. За постигане на тези цели ключова роля играе енергийния баланс на транспортното средство, използването на буферна акумулаторната батерия както и двупосочни DC/DC преобразуватели, позволяващи контрол върху степента на зареденост на батерията.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 138-140, 2011, България, Созопол
  Autors: BURDIN,B., TRAYKOV, B. V.
  Title: ENERGY MANAGEMENT OF HYBRID ELECTRICAL DRIVE TRAIN POWERED BY FUEL CELLS AND BATTERIES
  Keywords: electric propulsion, fuel cells, batteries

  Abstract: The development of fuel cells and improving their performance in terms of requirements of transport vehicles allows them to be presented as an alternative to internal combustion engines. There are a number of shortcomings that prevent their entry as an energy source in transportation vehicles as relatively high cost, low efficiency when working with very low and very high loads. Hybridization of the electric drive is one way to reduce costs and improve the efficiency of drive system and the vehicle as a whole. To achieve these goals a crucial role plays energy balance of the vehicle, the use of buffer battery and bidirectional DC/DC converters, allowing control over the degree of the charge of the battery.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 138-140, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум