Оригинал (Original)
Автори: Лелчева,М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТИПА ИЗХОДНО УСТРОЙСТВО ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: турбовентилаторен двигател, икономичност, шум, математически

Абстракт: Настоящият доклад представя изследване на предимствата и недостатъците на различни типове изходни устройство на съвременен турбовентилаторен двигател чрез използването на математически модели, създадени с помощта на специализиран софтуер GasTurb 11. Направена е количествена оценка на влиянието на типа изходно устройство на турбовентилаторния двигател върху газодинамичните и габаритно-масовите му характеристики.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 79-82, 2011, България, Созопол
  Autors: LELCHEVA,M., TODOROV, M. D., SERBEZOV, V. S.
  Title: MODELING THE EFFECT OF THE EXHAUST DUCT TYPE ON THE TURBOFAN ENGINE EFFICIENCY PARAMTERS
  Keywords: turbofan engine performance, efficiency, noise, mathematical model

  Abstract: This research report represents the advantages and disadvantages of different types of exhaust ducts of a modern turbofan engine using mathematical models created by specialized software GasTurb 11. Evaluation of the main performance and mass parameters of a typical contemporary turbofan engine with and without exhaust mixing was performed.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 79-82, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум