Оригинал (Original)
Автори: Илчев,Т., Георгиев, К. К., Стоянов, Ц. Т.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОТКАЗНОСТТА НА САМОЛЕТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗЛИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Ключови думи: системи за управление, надеждностни характеристики, концепци

Абстракт: В работата са изследвани нивата на безотказност на хидромеханична, елекродистанционна и електродистанционна с хидростатични сервозадвижвания системи за управление на кормилото за височина на ЛА. Получените резултати са анализирани и са направени изводи и препоръки за целесъобразността за по-широко внедряване на тези системи, методите и софтуера за анализ.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 58-61, 2011, България, Созопол
  Autors: ILCHEV,T., GEORGIEV, K. K., STOOVYAN, T. T.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIABILITY OF AIR MANAGEMENT SYSTEMS WITH DIFFERENT OPERATION
  Keywords: management systems, reliability characteristics, concept More Electrical Аircraft (MEA).

  Abstract: The work are examined level of reliability of hydromechanic, and elekrodistantsionna elektrodistantsionna with hydrostatic servo drives control systems for the wheel height of the aircraft. The results are analyzed and conclusions and recommendations on the feasibility for wider deployment of these systems, methods and software for analysis.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 58-61, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум