11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
451 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА „СТАТИЧНИЯ МЕТОД НА UIC” ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМОРА НА МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
452 Тодоров, М. Д., АЕРОЕЛАСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗШАРНИРНА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР В РЕЖИМ НА ПРАВОЛИНЕЕН ПОЛЕТ (2010)
453 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ (2011)
454 Ташев,П., Хубенов,С., Манилова,М., РЯЗАНЕ И СПОЯВАНЕ С "МУЛТИПЛАЗ-3500М" (2011)
455 Ташева,Е., ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ВИСОКО ЯКА СТОМАНА КЪМ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТУДЕНИ ПУКНАТИНИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ ПРОБА (2011)
456 Цонев, В. Ц., Програма за пресмятане на загуба на устойчивост на центрично натиснати пръти (2013)
457 Saliev, D. N., Calculation algorithm for pedestrian green time (2017)
458 Читаков, С. Б., Ангелов,И., Годжуков,Я., МЕХАНИКА НА РОБОТ ТИП „SKARA” (2011)
459 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велкова,Д., ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2011)
460 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков,С., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА МА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 87 (2011)
461 Велков, К. Х., С. П., ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (2011)
462 Димкин,П., Михова,М., Илиев,Ф., ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – УПРАВЛЯВАЩИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА (2011)
463 Кръстев,М., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА РЕШЕНИЯ (2011)
464 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Кръстев,М., ОЦЕНКА НА ПРИГОДНОСТТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПАРК (2011)
465 Николов,В., ВЕНТИЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ (2011)
466 Стоилова, С. Д., Сиди,Б., ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MS EXCEL (2011)
467 Чернева,Г., Димкина,Е., СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2011)
468 Дамянов, Б. А., Филева,П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА (2011)
469 Дамянов, Б. А., Филева,П., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, ОБСЛУЖВАЩА КЛИЕНТИ ОТ СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО (2011)
470 Дичев, Д. Н., Мартинов, С. В., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБЩАТА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФИЧЕН МЕТОД (2011)
471 Мартинов, С. В., Станоева,Е., Стоядинов,С., Дичев, Д. Н., ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪВКАВА МОДУЛНА МРЕЖА ЗА ЛОГИСТИЧНО ОПТИМИРАНЕ (2011)
472 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2011)
473 Савова-Мраценкова, М. Г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЗОНАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МАГИСТРАЛНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
474 Савова-Мраценкова, М. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ПОТОК ТОНАРНИ АВТОМОБИЛИ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
475 Ананиев,С., Европа преоткрива железниците с комбинираните товарни превози. Редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция по технологията ISU (иновативно претоварване на полуремаркета) (2010)
476 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Гетов,Г., ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ (2010)
477 Андонова, М. М., АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПОМОЩТА НА АДАПТИРАНО КЪМ ДОКАЗАНИ СЪБИТИЯ ДЪРВО НА ОТКАЗИТЕ (2010)
478 Асенов, С. М., Сейзински, Д. Т., Загорски, Н. П., ВРЕДНИ ЕМИСИИ ПРИ РАБОТА НА АВИАЦИОННИТЕ ГТД (2010)
479 Бойчев, Б. В., Методиев,К., МОДЕЛИРАНЕ НА МАСОВИ ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОРДОВА АПАРАТУРА И СЕНЗОРИ ЗА ЗА СПЪТНИЦИ ОТ ПРОЕКТА „РЕЗОНАНС” (2010)
480 Гешев, Д. Н., Захов,С., Панайотов,Р., Ивамов.Н., ИДЕЕН ПРОЕКТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО ПО АЕРОДИНАМИЧНА СХЕМА ПАТИЦА (2010)
481 Демирев, В. Б., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP-RPSC B ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
482 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО КАЦАНЕ НА САМОЛЕТА С НОРМИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ (2010)
483 Загорски, Н. П., Сейзински, Д. Т., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
484 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ (2010)
485 Колибаров,Д., АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВС КАТО АВИОМИШЕНИ (2010)
486 Колибаров,Д., Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ БЛА (2010)
487 Коробко, И. Е., Маринова,П., ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНИ ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВС (2010)
488 Панайотов, Х. П., Пенчев, С. И., Божков,А., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТУНЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА (2010)
489 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА (2010)
490 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ВЪРХУ НОРМАЛНОТО ПРЕТОВАРВАНЕ И ЪГЪЛА НА АТАКА НА ЛОПАТИТЕ В РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА ИЗВЪН ВЛИЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ (2010)
491 Петров.Н., Гинчев,Д., РЕЗЕРВИРАНЕ НА РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ПРИ РАЗЛИЧНА СЛОЖНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (2010)
492 Петров, П. Г., Стоянов, Ц. Т., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (2010)
493 Сербезов, В. С., СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПРОСТЕН ПОДМОДЕЛ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТА (2010)
494 Сербезов, В. С., Лелчева.М., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА "Н+3" ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НОРТРОП ГРУМАН (2010)
495 Сербезов, В. С., Тодоров, М. Д., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА „Н+3” ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОВЕДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА БОИНГ И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (2010)
496 Ситоров,Г., Бойчев, Б. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БОРДОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННО ОПОЗНАВАНЕ (2010)
497 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
498 Димитров, Е. Ц., Димитров, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА СМЕСООБРАЗУВАНЕ (2010)
499 Евтимов,И., Иванов,Р., ОТНОСНО ИЗБОРА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (2010)
500 Иванов,Р., Иванова,Д., МОДЕЛИРАНЕ НА НОРМАЛНИТЕ РЕАКЦИИ ПРИ НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ (2010)