Оригинал (Original)
Автори: Колибаров,Д.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ В ЯКОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ-АВИОМИШЕНИ
Ключови думи: БЛА, авиомишени, якостни норми, динамика на конструкцията

Абстракт: Разгледани са предимно тези особености, които се свеждат до трите главни елемента-материали, якостни норми за проектиране и динамика на конструкцията

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 70-72, 2011, България, Созопол
  Autors: KOLIBAROV,D.
  Title: SPETIAL CONSTRUCTORAL FEATURES OF SMALL UAV TARGETS
  Keywords: UAV, airtargets, strength norms, dynamics of structure

  Abstract: Considered are mainly those features that are restricted to three main elements-material strength standards for design and structural dynamics.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 70-72, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум