Оригинал (Original)
Автори: Петров,Н., Бойчев, Б. В., Петров, М. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА ДОПУСТИМИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Ключови думи: летателен апарат, катастрофална ситуация, криви на сгъване,

Абстракт: В доклада се разглежда поведението на скоростен, високоманеврен летателен апарат при настъпване на критични режими, вследствие непреднамерено превишение на допустимите стойности на управляващите въздействия. Безопасността на полетите в тези случаи може да се определи като се използва теорията на максималните отклонения на случайните функции. Особеностите в действията на летеца при пилотиране през време на различните етапи от полета и в зависимост от характера на полетното задание не позволяват формирането на обобщен модел за оценка на безопасността на полетите. Ето защо за конкретните случаи се разработват частни модели, които вземат под внимание тези особености възможно най-пълно. Такъв модел е показан в представеното изследване.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 107-110, 2011, България, Созопол
  Autors: PETROV,N., BOYCHEV, B. V., PETROV, M. M.
  Title: STUDY THE BEHAVIOUR OF AN AIRCRAFT IN THE INADMISSIBLE CONTROL ACTIONS
  Keywords: aircraft, catastrophic situation,   folding curves, phase plane

  Abstract: The report examines the behavior of speedy, highly maneuverable aircraft in onset of critical regimes due inadvertently exceeding the limit levels of control influence. Flight safety in these cases may be determined using the theory of maximum deviations of random features. Peculiarities in the pilot actions in piloting during the various stages of flight and depending on the nature of flight assignment does not allow the formation of generalized model for safety assessment of the flights. Therefore, for the specific cases are developed private models that take into attention these features as fully as possible. Such a model is shown in the submitted study.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 107-110, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум