Оригинал (Original)
Автори: Демирев,В.
Заглавие: ШИРОКОЛЕНТОВИ РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Ключови думи: HAPS SCP RPSC last mile communications

Абстракт: Разглеждани като спътници на много ниска орбита или като летателни апарати в стратосферата, HAPS (High Altitude Platform Systems-Системи на високи платформи) дават възможности за реализиране на редица радиокомуникационни услуги. Така става възможно създаването на системи с клетъчна архитектура и с висок коефициент на преизползване на честотите. На тези платформи се разчита за бързото и икономично предлагане на широколентови услуги, еквивалентни по скорост на предаваната информация на наземните технологии LMDS и MVDS.В доклада се се дискутират възможностите и предимствата при приложение на технологията SCP (Spatial Correlation Processing) и нейният вариант в предавателен режим RPSC (Random Phase Spread Coding) в широколентовите HAPS комуникации. Технологията SCP-RPSC може да се окаже пробивът, с който да се постигне непредсказуемо увеличаване на коефициента на преизползване на честотния ресурс в широколентовите радиомрежи, използващи HAPS. Показана е и възможността за защита

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 43-46, 2011, България, Созопол
  Autors: DEMIREV,V.
  Title: BROADBAND RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM, BASED AIRCRAFT
  Keywords: HAPS SCP RPSC last mile communications

  Abstract: Taken satellites orbit at a very low or aircraft in the stratosphere, HAPS (High Altitude Platform Systems-Systems high platforms) provide opportunities for the realization of a number of radio communication services. This makes it possible to create systems and cellular architecture with a high degree of reuse of frequencies. On these platforms rely on rapid and economical supply of broadband services, equivalent to the speed of the transfer of terrestrial LMDS technology MVDS.V report and discuss the possibilities and advantages of the technology in use SCP (Spatial Correlation Processing) and its variation in transmission mode RPSC (Random Phase Spread Coding) in broadband HAPS communications. SCP-RPSC technology could prove a breakthrough with which to achieve unpredictable increase of the frequency reuse of resources in broadband radio network using HAPS. Shown is the ability to protect.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 43-46, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум