8198

Публикации
Publications

1344

Автори
Autors

8199

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
201 Николов, Е. К., АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА Green-ФУНКЦИИ - II част (2012)
202 Карлова-Сергиева, В. А., МОДИФИЦИРАНИ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНАТА РАВНИНА (2012)
203 Карлова-Сергиева, В. А., КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕ В САУ ПРИ ПРОМЯНА В ПАРАМЕТРИТЕ НА ОБЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2012)
204 Николова, Н. Г., ФИЛТРИ В ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ (2012)
205 Николова, Н. Г., ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ (2012)
206 Георгиев, Ц. П., МОДЕЛИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АМИНИКИСЕЛИНИ ЧРЕЗ ИНФИНИТЕЗИМАЛНИ ОПЕРАТОРИ (2012)
207 Славов, Ц. Н., Роева,О., СИСТЕМА ЗА ОПТИМАЛНО ПИД УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС (2012)
208 Панделова, А. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ (2012)
209 Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т., АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ФАЗАТА НА ОТВОРЕН ГЛОТИС ВЪРХУ СПЕКТРАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА ФОНАЦИЯ (2012)
210 Маринчев,А., СРЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ЧОВЕКА-ОПЕРАТОР ПРИ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (2012)
211 Хотмар,А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ – СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМИ (2012)
212 Диков.С., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИМАЛНИ ПО КРИТЕРИИ МИНИМУМ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЪРХУ РЕАЛЕН ОБЕКТ (2012)
213 Bucz,St., Kozakova,A., Vesely.V., SINE-WAVE TYPE ROBUST PID CONTROLLER DESIGN FOR SYSTEMS WITH UNSTABLE ZERO (2012)
214 Kozak,S., Kozakova,A., AUTOMATIC CONTROL METODS - HISTORY END TRENDS (2012)
215 Савова,С., Николов,Н., ДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА МОБИЛЕН ЗАВАРЪЧЕН РОБОТ (2012)
216 Радева,Н., ФРАКТАЛНА СИСТЕМА С ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ (2012)
217 Георгиева,В., Хаджидимитров,А., АВТОМАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СКЛАДОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ С ПОМОЩТА НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP) (2012)
218 Уливеров,И., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С., МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОТОРНАТА ВРЕМЕКОНСТАНТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИСТЕМИ С ИНДИРЕКТНО ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ (2012)
219 Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., Йончев, Е. Й., ПРЕВКЛЮЧВАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ СТРУКТУРИ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТА В СГРАДНИ СИСТЕМИ (2012)
220 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПОЗИЦИОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЗА ФРЕЗОВИ МАШИНИ (2012)
221 Борисов, Б. Н., Ангелов,С., ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ КАМЕНООБРАБОТКАТА (2012)
222 Христов, В. Д., БЕЗСЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТТА НА СЕРВОЗАДВИЖВАНЕ (2012)
223 Николов,В., Заманов, В. Б., BLUETOOTH/WI-FI УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТ С ПОВИШЕНА МОБИЛНОСТ (2012)
224 Заманов, В. Б., Димитров,А., Симеонов,С., РАЗВИТИЕ НА СЕНЗОРНАТА СИСТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОБИЛЕН РОБОТ (2012)
225 Василев, Р. К., Димитров, Д. П., АВТОНОМЕН МОБИЛЕН РОБОТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ (2012)
226 Неделчев, П. С., ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ РОБОТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATLAB® И ARIA (2012)
227 Чавдаров,И., Танев,Т., Павлов, В. И., СИМУЛАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА НА КРАЧЕЩ РОБОТ (2012)
228 Чипов,Г., Николов,В., Ханджиев,Й., Павлов, В. И., МИОЕЛЕКТРИЧНА ПРОТЕЗА С ПЕТ ПРЪСТА И ШЕСТ АКТИВНИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (2012)
229 Araujo,A., Portugal,D., Couceiro,M., Figueiredo,C., Rocha,R., SMALL AND COMPACT MOBILE ROBOTS SURVEYING AND COMPARING PLATFORMS (2012)
230 Couceiro,M., Miguel Luz,J,A., Ferreira,N., SIMULATION ENVIRONMENTS OF FLYING PLATFORMS (2012)
231 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Константинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 1 (2012)
232 Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Костадинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д., МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 2 (2012)
233 Иванчева, В. М., Петрова,Р., Джуджев,B., Качулкова, С. З., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ (2012)
234 Държанова, Д. П., Държанов, П. И., АНАЛИЗ НА ГРЕШКАТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТТА НА ФИЛТРОВ ДРОСЕЛ ПО СХЕМА С ЕТАЛОНЕН ДРОСЕЛ (2012)
235 Гуров, Н. Р., Джуджев,Б., ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕРМОМЕТЪР ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ (2012)
236 Джуджев,Б., Иванчева, В. М., Качулкова, С. З., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ (2012)
237 Христова,Н., МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗДИГАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ ПРИ ОСОБЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ (2012)
238 FREUND,R., An Integrating View on DNA Computing and Membrane Computing (2008)
239 YILDIRIM,K., KALAYCI,T., UGUR.A., Optimizing Coverage in a K-Covered and Connected Sensor Network Using Genetic Algorithms (2008)
240 DESHPANDE,A., KELKAR,R., ADVANCED GENETIC OPERATORS AND TECHNIQUES -AN ANALYSIS OF DOMINANCE & DIPLOIDY,REORDERING OPERATOR IN GENETIC SEARCH (2008)
241 DUREV,V., GADJEVA, E. D., Passive Circuit Synthesis using Genetic Algorithms in MATLAB (2008)
242 DOLAPCHIEV, I. D., An Application of Genetic Algorithms and Direct Search Methods to Crack Parameters Identification in Electromagnetic Non-destructive Testing (2008)
243 LAZAROVA, M. K., Efficiency of Parallel Genetic Algorithm for Solving N-Queens Problem on Multicomputer Platform (2008)
244 PETROV,G., ILIEV,P., TZVETKOV, P. M., Comparison of Global Histogram Methods for 2D and 3D Entropy Based Image Segmentation (2008)
245 LAZAROVA, M. K., BOROVSKA, P. I., MABGAR,S., The Impact of the Mutation Strategy on the Quality of Solution of Parallel Genetic Algorithms (2008)
246 POPA,E.M., MARCUT,I.G., ASM and Evolutionary Algorithm for Economic Optimization of Project Risk Management (2008)
247 STOICA,F., SIMIAN,D., SIMIAN,C., A new co-mutation genetic operator (2008)
248 SIMIAN,D., STOICA,F., SIMIAN,C., Models for a Multi-Agent System Based on Wasp-Like Behaviour (2008)
249 FIDANOVA,S., MMAS and ACS for GPS Surveying Problem (2008)
250 BRUMAR,B., POPA,E.M., PAH,I., Plugins architecture for e-learning systems (2008)