8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
551 VELKOVA,T., TODOROV, M. D., NUMERICAL MODEL AND ANALYSIS OF JOINT WORK BETWEEN DUCTED PROPELLER AND FAN IN WING CONFIGURATION (2009)
552 Зафиров, Д. И., МАНЕВРИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
553 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
554 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ (2009)
555 Димитров, П. И., Димитров, Е. Ц., Панчев, С. Е., ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ Д-3900 ПРИ РАБОТА С БУТАЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (2009)
556 Евтимов,И., Иванов,Р., СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ (2009)
557 Евтимов,И., Иванов,Р., Ангелов,Б., Тотев,Т., ИЗПИТАТЕЛНИ ЦИКЛИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ (2009)
558 Хлебарски, Д. А., Димитров, С. С., Кунчев, Л. П., ГРЕШКИ ПРИ ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛАСТИЧНИ ХОДОВИ КОЛЕЛА (2009)
559 Христов,Р., ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО В ГОРИВНА КАМЕРА С ПОСТОЯНЕН ОБЕМ ВЪРХУ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС (2009)
560 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ (2009)
561 AMS,A., LORENZ,M., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Синапов, П. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В ДВУСТЪПАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕДУКТОР (2009)
562 Димова, Б. Д., Експериментална система за определяне на дълготрайността на различни материали (2009)
563 Коцев, Н. В., Стойчев, Г. Б., ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА „ПАЯЦИ” (2009)
564 Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Арнаудов, К. С., Неделчев, К. И., Синапов, П. В., ЯКОСТНО И ШУМОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОФУГА ЗА НАЗЕМНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ (2009)
565 Лазов, Л. Д., Тодорова, Г. Н., Методика и средства за регистриране на деформации във върха на пукнатини (2009)
566 Неделчев, К. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА (2009)
567 Николов, Н. Д., Особености при пресмятане на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
568 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Кузманов, Н. И., Tемпературна деформация и промяна на к-фактора на жични тензорезистори от никротал (2009)
569 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Composition and structure of NiCо coatings depending on the ratio of Ni and Co in citrate electrolyte (2017)
570 Тодорова, Г. Н., Експериментално изследване на деформирането на нисковъглеродна стомана във върха на пукнатина (2009)
571 Ненов,Н., Димитров, Е. Н., СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ (2009)
572 Николов,В., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ УСИЛИЯ ВЪРХУ ЯКОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ОСИ (2009)
573 Велков, К. Х., С. П., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКА В РЕЖИМ СПИРАНЕ (2009)
574 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗОТЕРМИЧНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА НА СТЕНДА В КАТЕДРА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2009)
575 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОША НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
576 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов,Й., Диканаров,А., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЯКОСТНИTE ИЗЧИСЛЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ НА ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
577 Тодоров,С., СТРОИТЕЛСТВО НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 1, КРУМОВО-ПЪРВОМАЙ (2009)
578 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Говедаров,Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ НА МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ СЕРИИ 32 И 33 С ТЕЗИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СЕРИИ 10, 30 И 31 (ДЕЗИРО – СИМЕНС) (2009)
579 Велков, К. Х., С. П., АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СПИРАЧНИ СИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ К.П.Д. НА ЛОСТОВАТА ПРЕДАВАТЕЛНА СИСТЕМА (2009)
580 Велков, К. Х., Симеон,В., ОСОБЕНОСТИ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ (2009)
581 DIMITROV,R., STOYADINOV,S., ECONOMICAL EXPEDIENCE FOR INTRODUCING INTERMODAL TRANSPORTATION SYSTEMS (2009)
582 Филева,П., Изследване теоретичния разход на гориво на тежкотоварни автомобили по направлението София - Пловдив (2009)
583 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., Вълчева,Ц., ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (2009)
584 Стоилова, С. Д., Янева,В., ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В СОФИЯ (2009)
585 Братоев,С., СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕТРОТО В СОФИЯ ПО ОТКРИТ СПОСОБ (2009)
586 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Kehayov B.R., Theoretical Model of the MUD Algorithm Based on the Diagram of States and Markov’s Chains (2010)
587 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Synthesis of Microstrip Filters Using Triangular Open-Loop Resonators (2010)
588 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Couplings of Microstrip Triangular Open-Loop Resonators (2010)
589 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Resonance and Dispersion Characteristics of Microstrip Slow-Wave Open-Loop Resonator (2007)
590 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Performance Analysis of a Suboptimal Multiuser Detection Algorithm (2007)
591 Petrov, B. B., Using of Bfloat16 Format in Deep Learning Embedded Accelerators based on FPGA with Limited Quantity of Dedicated Multipliers (2020)
592 Petrov, B. B., Using of Integrated Daemon Module for Internal Processing Cells Addressing in Systolic Architecture (2020)
593 Ivanov V., Paunska Ts., Tarnev, K. T., Kolev St., Magnetic field stabilization of low current DC arc discharge in cross flow in argon gas at atmospheric pressure—a numerical modelling study (2021)
594 Hensel S., Marinov, M. B., Seigel A., Ganev, B. T., Experimental Setup for Neural Networks and Camera-Based Navigation of Mobile Systems (2021)
595 Irina Kirilova Chayleva., Martin Atanasov Botev., Verginiya Plamenova Dobreva., Petrov, B. B., Methods and Techniques for real-time audio data streaming to and from high capacity local DSP SDRAM memory (2012)
596 Petrov, B. B., Application of the programmable logic devices for implementation of in-circuit tester for microprocessor system (2012)
597 Gerganska, T. V., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Visualization and Data Analysis in R Project (2012)
598 Videkov, V. H., Radonov, R. I., New Considerations for the Design of IC Bond Pads Using CAD Systems (2012)
599 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Evolution of Integrated MEMS Design Methodology (2012)
600 Damyanov, D. A., Galabov, V. T., Some effects of the assumption of all-pole filter, used to describe processes of type “pulse sourse - filter”, on the properties of the generatd signal (2012)