8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
551 Тодоров, М. Д., МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР (2009)
552 VELKOVA,T., TODOROV, M. D., NUMERICAL MODEL AND ANALYSIS OF JOINT WORK BETWEEN DUCTED PROPELLER AND FAN IN WING CONFIGURATION (2009)
553 Зафиров, Д. И., МАНЕВРИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
554 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
555 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ (2009)
556 Димитров, П. И., Димитров, Е. Ц., Панчев, С. Е., ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ Д-3900 ПРИ РАБОТА С БУТАЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (2009)
557 Евтимов,И., Иванов,Р., СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ (2009)
558 Евтимов,И., Иванов,Р., Ангелов,Б., Тотев,Т., ИЗПИТАТЕЛНИ ЦИКЛИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ (2009)
559 Хлебарски, Д. А., Димитров, С. С., Кунчев, Л. П., ГРЕШКИ ПРИ ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛАСТИЧНИ ХОДОВИ КОЛЕЛА (2009)
560 Христов,Р., ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО В ГОРИВНА КАМЕРА С ПОСТОЯНЕН ОБЕМ ВЪРХУ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС (2009)
561 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ (2009)
562 AMS,A., LORENZ,M., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Синапов, П. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В ДВУСТЪПАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕДУКТОР (2009)
563 Димова, Б. Д., Експериментална система за определяне на дълготрайността на различни материали (2009)
564 Коцев, Н. В., Стойчев, Г. Б., ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА „ПАЯЦИ” (2009)
565 Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Арнаудов, К. С., Неделчев, К. И., Синапов, П. В., ЯКОСТНО И ШУМОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОФУГА ЗА НАЗЕМНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ (2009)
566 Лазов, Л. Д., Тодорова, Г. Н., Методика и средства за регистриране на деформации във върха на пукнатини (2009)
567 Неделчев, К. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА (2009)
568 Николов, Н. Д., Особености при пресмятане на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
569 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Кузманов, Н. И., Tемпературна деформация и промяна на к-фактора на жични тензорезистори от никротал (2009)
570 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Composition and structure of NiCо coatings depending on the ratio of Ni and Co in citrate electrolyte (2017)
571 Тодорова, Г. Н., Експериментално изследване на деформирането на нисковъглеродна стомана във върха на пукнатина (2009)
572 Ненов,Н., Димитров, Е. Н., СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ (2009)
573 Николов,В., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ УСИЛИЯ ВЪРХУ ЯКОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ОСИ (2009)
574 Велков, К. Х., С. П., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКА В РЕЖИМ СПИРАНЕ (2009)
575 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗОТЕРМИЧНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА НА СТЕНДА В КАТЕДРА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2009)
576 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОША НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
577 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов,Й., Диканаров,А., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЯКОСТНИTE ИЗЧИСЛЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ НА ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
578 Тодоров,С., СТРОИТЕЛСТВО НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 1, КРУМОВО-ПЪРВОМАЙ (2009)
579 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Говедаров,Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ НА МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ СЕРИИ 32 И 33 С ТЕЗИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СЕРИИ 10, 30 И 31 (ДЕЗИРО – СИМЕНС) (2009)
580 Велков, К. Х., С. П., АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СПИРАЧНИ СИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ К.П.Д. НА ЛОСТОВАТА ПРЕДАВАТЕЛНА СИСТЕМА (2009)
581 Велков, К. Х., Симеон,В., ОСОБЕНОСТИ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ (2009)
582 DIMITROV,R., STOYADINOV,S., ECONOMICAL EXPEDIENCE FOR INTRODUCING INTERMODAL TRANSPORTATION SYSTEMS (2009)
583 Филева,П., Изследване теоретичния разход на гориво на тежкотоварни автомобили по направлението София - Пловдив (2009)
584 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., Вълчева,Ц., ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (2009)
585 Стоилова, С. Д., Янева,В., ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В СОФИЯ (2009)
586 Братоев,С., СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕТРОТО В СОФИЯ ПО ОТКРИТ СПОСОБ (2009)
587 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Kehayov B.R., Theoretical Model of the MUD Algorithm Based on the Diagram of States and Markov’s Chains (2010)
588 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Synthesis of Microstrip Filters Using Triangular Open-Loop Resonators (2010)
589 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Couplings of Microstrip Triangular Open-Loop Resonators (2010)
590 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Resonance and Dispersion Characteristics of Microstrip Slow-Wave Open-Loop Resonator (2007)
591 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Performance Analysis of a Suboptimal Multiuser Detection Algorithm (2007)
592 Petrov, B. B., Using of Bfloat16 Format in Deep Learning Embedded Accelerators based on FPGA with Limited Quantity of Dedicated Multipliers (2020)
593 Petrov, B. B., Using of Integrated Daemon Module for Internal Processing Cells Addressing in Systolic Architecture (2020)
594 Ivanov V., Paunska Ts., Tarnev, K. T., Kolev St., Magnetic field stabilization of low current DC arc discharge in cross flow in argon gas at atmospheric pressure—a numerical modelling study (2021)
595 Hensel S., Marinov, M. B., Seigel A., Ganev, B. T., Experimental Setup for Neural Networks and Camera-Based Navigation of Mobile Systems (2021)
596 Irina Kirilova Chayleva., Martin Atanasov Botev., Verginiya Plamenova Dobreva., Petrov, B. B., Methods and Techniques for real-time audio data streaming to and from high capacity local DSP SDRAM memory (2012)
597 Petrov, B. B., Application of the programmable logic devices for implementation of in-circuit tester for microprocessor system (2012)
598 Gerganska, T. V., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Visualization and Data Analysis in R Project (2012)
599 Videkov, V. H., Radonov, R. I., New Considerations for the Design of IC Bond Pads Using CAD Systems (2012)
600 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Evolution of Integrated MEMS Design Methodology (2012)