9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
551 Сербезов, В. С., МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЛЕТНТО ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА И СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2009)
552 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕТО И ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО В КОНТУРИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)
553 Тодоров, М. Д., МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР (2009)
554 VELKOVA,T., TODOROV, M. D., NUMERICAL MODEL AND ANALYSIS OF JOINT WORK BETWEEN DUCTED PROPELLER AND FAN IN WING CONFIGURATION (2009)
555 Зафиров, Д. И., МАНЕВРИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
556 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
557 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ (2009)
558 Димитров, П. И., Димитров, Е. Ц., Панчев, С. Е., ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ Д-3900 ПРИ РАБОТА С БУТАЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (2009)
559 Евтимов,И., Иванов,Р., СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ (2009)
560 Евтимов,И., Иванов,Р., Ангелов,Б., Тотев,Т., ИЗПИТАТЕЛНИ ЦИКЛИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ (2009)
561 Хлебарски, Д. А., Димитров, С. С., Кунчев, Л. П., ГРЕШКИ ПРИ ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛАСТИЧНИ ХОДОВИ КОЛЕЛА (2009)
562 Христов,Р., ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО В ГОРИВНА КАМЕРА С ПОСТОЯНЕН ОБЕМ ВЪРХУ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС (2009)
563 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ (2009)
564 AMS,A., LORENZ,M., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Синапов, П. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В ДВУСТЪПАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕДУКТОР (2009)
565 Димова, Б. Д., Експериментална система за определяне на дълготрайността на различни материали (2009)
566 Коцев, Н. В., Стойчев, Г. Б., ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА „ПАЯЦИ” (2009)
567 Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Арнаудов, К. С., Неделчев, К. И., Синапов, П. В., ЯКОСТНО И ШУМОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОФУГА ЗА НАЗЕМНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ (2009)
568 Лазов, Л. Д., Тодорова, Г. Н., Методика и средства за регистриране на деформации във върха на пукнатини (2009)
569 Неделчев, К. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА (2009)
570 Николов, Н. Д., Особености при пресмятане на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
571 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Кузманов, Н. И., Tемпературна деформация и промяна на к-фактора на жични тензорезистори от никротал (2009)
572 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Composition and structure of NiCо coatings depending on the ratio of Ni and Co in citrate electrolyte (2017)
573 Тодорова, Г. Н., Експериментално изследване на деформирането на нисковъглеродна стомана във върха на пукнатина (2009)
574 Ненов,Н., Димитров, Е. Н., СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ (2009)
575 Николов,В., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ УСИЛИЯ ВЪРХУ ЯКОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ОСИ (2009)
576 Велков, К. Х., С. П., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКА В РЕЖИМ СПИРАНЕ (2009)
577 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗОТЕРМИЧНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА НА СТЕНДА В КАТЕДРА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2009)
578 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОША НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
579 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов,Й., Диканаров,А., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЯКОСТНИTE ИЗЧИСЛЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ НА ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
580 Тодоров,С., СТРОИТЕЛСТВО НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 1, КРУМОВО-ПЪРВОМАЙ (2009)
581 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Говедаров,Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ НА МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ СЕРИИ 32 И 33 С ТЕЗИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СЕРИИ 10, 30 И 31 (ДЕЗИРО – СИМЕНС) (2009)
582 Велков, К. Х., С. П., АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СПИРАЧНИ СИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ К.П.Д. НА ЛОСТОВАТА ПРЕДАВАТЕЛНА СИСТЕМА (2009)
583 Велков, К. Х., Симеон,В., ОСОБЕНОСТИ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ (2009)
584 DIMITROV,R., STOYADINOV,S., ECONOMICAL EXPEDIENCE FOR INTRODUCING INTERMODAL TRANSPORTATION SYSTEMS (2009)
585 Филева,П., Изследване теоретичния разход на гориво на тежкотоварни автомобили по направлението София - Пловдив (2009)
586 Atanasova, R. P., Pavlova, M. T., Monika Biserova Merkova MBM., Design and constructive – technological development for children’s art clothing 03001 (2021)
587 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Petrov, V. E., Study of the dependence of the electromagnetic power on the load angle with account of the saturation of the magnetic circuit in synchronous generators (2022)
588 Spasov, R. L., Rizov, P. M., Petrov, V. E., Research of the force effect on the rotor wedges in synchronous generators (2022)
589 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., Вълчева,Ц., ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (2009)
590 Стоилова, С. Д., Янева,В., ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В СОФИЯ (2009)
591 Братоев,С., СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕТРОТО В СОФИЯ ПО ОТКРИТ СПОСОБ (2009)
592 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Kehayov B.R., Theoretical Model of the MUD Algorithm Based on the Diagram of States and Markov’s Chains (2010)
593 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Synthesis of Microstrip Filters Using Triangular Open-Loop Resonators (2010)
594 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Couplings of Microstrip Triangular Open-Loop Resonators (2010)
595 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Resonance and Dispersion Characteristics of Microstrip Slow-Wave Open-Loop Resonator (2007)
596 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Performance Analysis of a Suboptimal Multiuser Detection Algorithm (2007)
597 Petrov, B. B., Using of Bfloat16 Format in Deep Learning Embedded Accelerators based on FPGA with Limited Quantity of Dedicated Multipliers (2020)
598 Petrov, B. B., Using of Integrated Daemon Module for Internal Processing Cells Addressing in Systolic Architecture (2020)
599 Ivanov V., Paunska Ts., Tarnev, K. T., Kolev St., Magnetic field stabilization of low current DC arc discharge in cross flow in argon gas at atmospheric pressure—a numerical modelling study (2021)
600 Hensel S., Marinov, M. B., Seigel A., Ganev, B. T., Experimental Setup for Neural Networks and Camera-Based Navigation of Mobile Systems (2021)