10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
551 Коробко, И. Е., Маринова,П., МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)
552 Максимов,И., Стоянов, Ц. Т., ДИНАМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА САМОЛЕТ НА БАЗА ГЕОМЕТРИЧНИ И МАСОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2009)
553 Панайотов,Ф., Тодоров, М. Д., АЛГОРИТЪМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ НА ОБТИЧАНЕТО НА АЕРОДИНАМИЧНО ТЯЛО (2009)
554 Петров,Н., Бойчев,Б., Петров, М. М., ПРЕДЕЛНА НАДЕЖДНОСТНА ОЦЕНКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ОТ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)
555 Сербезов, В. С., МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЛЕТНТО ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА И СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА (2009)
556 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕТО И ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО В КОНТУРИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (2009)
557 Тодоров, М. Д., МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР (2009)
558 VELKOVA,T., TODOROV, M. D., NUMERICAL MODEL AND ANALYSIS OF JOINT WORK BETWEEN DUCTED PROPELLER AND FAN IN WING CONFIGURATION (2009)
559 Зафиров, Д. И., МАНЕВРИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
560 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2009)
561 Димитров, Е. Ц., Гигов, Б. И., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ (2009)
562 Димитров, П. И., Димитров, Е. Ц., Панчев, С. Е., ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ Д-3900 ПРИ РАБОТА С БУТАЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (2009)
563 Евтимов,И., Иванов,Р., СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ (2009)
564 Евтимов,И., Иванов,Р., Ангелов,Б., Тотев,Т., ИЗПИТАТЕЛНИ ЦИКЛИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ (2009)
565 Хлебарски, Д. А., Димитров, С. С., Кунчев, Л. П., ГРЕШКИ ПРИ ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛАСТИЧНИ ХОДОВИ КОЛЕЛА (2009)
566 Христов,Р., ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО В ГОРИВНА КАМЕРА С ПОСТОЯНЕН ОБЕМ ВЪРХУ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС (2009)
567 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ (2009)
568 AMS,A., LORENZ,M., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Синапов, П. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В ДВУСТЪПАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН РЕДУКТОР (2009)
569 Димова, Б. Д., Експериментална система за определяне на дълготрайността на различни материали (2009)
570 Коцев, Н. В., Стойчев, Г. Б., ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА „ПАЯЦИ” (2009)
571 Кралов, И. М., Полихронов, Г. Т., Арнаудов, К. С., Неделчев, К. И., Синапов, П. В., ЯКОСТНО И ШУМОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОФУГА ЗА НАЗЕМНО ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ (2009)
572 Лазов, Л. Д., Тодорова, Г. Н., Методика и средства за регистриране на деформации във върха на пукнатини (2009)
573 Неделчев, К. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА (2009)
574 Николов, Н. Д., Особености при пресмятане на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
575 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Кузманов, Н. И., Tемпературна деформация и промяна на к-фактора на жични тензорезистори от никротал (2009)
576 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Composition and structure of NiCо coatings depending on the ratio of Ni and Co in citrate electrolyte (2017)
577 Тодорова, Г. Н., Експериментално изследване на деформирането на нисковъглеродна стомана във върха на пукнатина (2009)
578 Ненов,Н., Димитров, Е. Н., СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАКОВЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ (2009)
579 Николов,В., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ УСИЛИЯ ВЪРХУ ЯКОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ОСИ (2009)
580 Велков, К. Х., С. П., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКА В РЕЖИМ СПИРАНЕ (2009)
581 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗОТЕРМИЧНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА НА СТЕНДА В КАТЕДРА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2009)
582 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОША НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
583 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Костадинов,Й., Диканаров,А., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЯКОСТНИTE ИЗЧИСЛЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ НА ВАГОН СЕРИЯ Smnps (2009)
584 Тодоров,С., СТРОИТЕЛСТВО НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 1, КРУМОВО-ПЪРВОМАЙ (2009)
585 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Говедаров,Л., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ НА МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ СЕРИИ 32 И 33 С ТЕЗИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СЕРИИ 10, 30 И 31 (ДЕЗИРО – СИМЕНС) (2009)
586 Велков, К. Х., С. П., АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СПИРАЧНИ СИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ К.П.Д. НА ЛОСТОВАТА ПРЕДАВАТЕЛНА СИСТЕМА (2009)
587 Велков, К. Х., Симеон,В., ОСОБЕНОСТИ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ (2009)
588 DIMITROV,R., STOYADINOV,S., ECONOMICAL EXPEDIENCE FOR INTRODUCING INTERMODAL TRANSPORTATION SYSTEMS (2009)
589 Филева,П., Изследване теоретичния разход на гориво на тежкотоварни автомобили по направлението София - Пловдив (2009)
590 Atanasova, R. P., Pavlova, M. T., Monika Biserova Merkova MBM., Design and constructive – technological development for children’s art clothing 03001 (2021)
591 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Petrov, V. E., Study of the dependence of the electromagnetic power on the load angle with account of the saturation of the magnetic circuit in synchronous generators (2022)
592 Spasov, R. L., Rizov, P. M., Petrov, V. E., Research of the force effect on the rotor wedges in synchronous generators (2022)
593 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., Вълчева,Ц., ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (2009)
594 Стоилова, С. Д., Янева,В., ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В СОФИЯ (2009)
595 Братоев,С., СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕТРОТО В СОФИЯ ПО ОТКРИТ СПОСОБ (2009)
596 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Kehayov B.R., Theoretical Model of the MUD Algorithm Based on the Diagram of States and Markov’s Chains (2010)
597 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Synthesis of Microstrip Filters Using Triangular Open-Loop Resonators (2010)
598 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Couplings of Microstrip Triangular Open-Loop Resonators (2010)
599 Nedelchev, M. V., Iliev, I. G., Resonance and Dispersion Characteristics of Microstrip Slow-Wave Open-Loop Resonator (2007)
600 Iliev, I. G., Nedelchev, M. V., Performance Analysis of a Suboptimal Multiuser Detection Algorithm (2007)