Оригинал (Original)
Автори: Нинов,Т., Андонова, М. М.
Заглавие: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СПОМАГАТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН АГРЕГАТ
Ключови думи: спомагателен енергиен агрегат, компютърна система, управлени

Абстракт: Развитието на компютърните системи за управление с възможности за мониторинг и прогнозиране на състоянието на газотурбинните двигатели през последните десет години допринася за тяхното все по-широко приложение в двигателите на съвременните транспортни самолети. Настоящата статия представя една компютърна система за управление и мониторинг на спомагателен енергиен агрегат ТА-6А, която е създадена с цел да замени старата електромеханична система за управление и да подобри някои нейни основни функции.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 92-95, 2011, България, Созопол
  Autors: NINOV,T., ANDONOVA, M. M.
  Title: COMPUTER CONTROL AND MONITORING SYSTEM OF AUXILIARY POWER UNIT
  Keywords: auxiliary power unit, computer system, management and monitoring of turbine engine.

  Abstract: Development of the computer control systems with features like monitoring and prediction of the state of the jet engines past ten years contributes to their wide application in the engines of contemporary transport airplanes. Present article shows computer system for managment and monitoring of auxiliary energy device TA-6A, wich was developed with intent to replace obsolete electromechanical control system and to improve specific basic functionality.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 92-95, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум