Оригинал (Original)
Автори: Демирев,В.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP В СИСТЕМИТЕ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ
Ключови думи: GNSS, GPS, GLONASS, SCP, Ku band

Абстракт: В доклада се предлага бъдещо развитие на глобалните системи за спътникова навигация в Ku честотен диапазон чрез използване на технологията SCP. Анализирани са възможните предимства на подобен вид системи спрямо съществуващите такива в L обхват както следва: - Подобряване на енергийния потенциал с над 14 dB, довеждащо до намаляване на грешките от топлинен шум на системата; - Елиминиране на грешките, дължащи се на йоносферата; - Подобряване на изолацията между спътниците; - Значително подобрена защитеност сррещу наземно базирани естествени и изкуствени смутители; - Елиминиране на грешките от многолъчево разпространение.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 47-50, 2011, България, Созопол
  Autors: DEMIREV,V.
  Title: USE OF TECHNOLOGY IN SCP SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
  Keywords: GNSS, GPS, GLONASS, SCP, Ku band

  Abstract: The report provides future development of global navigation satellite systems in the Ku frequency band using technology SCP. In the report are analyzed the potential advantages of this type of systems to existing ones in the L band as follows: - Improving the energy potential of over 14 dB, resulting in a reduction of errors caused by thermal noise of the system; - Elimination of errors due to the ionosphere; - Improving the isolation between satellites; - Significantly improved protection from land-based natural and artificial sources of noise; - Elimination of errors from multidirection distribution.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 47-50, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум