Оригинал (Original)
Автори: Боева,А.
Заглавие: УСТОЙЧИВОСТ НА НАГЛАСИТЕ ПРИ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕД МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С ПЪТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ
Ключови думи: Безопасност на движението, промяна на нагласи, превишена и н

Абстракт: Целта на настоящия доклад е да се проследят нагласите на водачи на моторни превозни средства по отношение на рисковите показатели: скорост, неправилни и рискови маневри и употреба на алкохол, преди и след мултимедийни въздействия да се отчете тенденция за промяната на първоначалните нагласи и проследяване на тяхната устойчивост след времеви период.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 134-137, 2011, България, Созопол
  Autors: BOEVA,A.
  Title: STABILITY OF ATTITUDES AMONG DRIVERS AFTER THE MULTIMEDIA EFFECTS IN THE FIGHT AGAINST ROAD ACCIDENTS
  Keywords: Safety of movement, changing attitudes and inappropriate speed exceeded

  Abstract: The purpose of this publication is to track the attitudes of drivers of motor vehicles in terms of risk indicators: speed, improper and unsafe maneuvers and use of alcohol before and after the multimedia effects to account for the change trend of initial attitudes multimedia effects and track sustainability after the period of time.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 134-137, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум