Оригинал (Original)
Автори: Панайотов, Х. П., Хаджиев,Й., Зафиров, Д. И.
Заглавие: СИМУЛИРАНЕ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО И АВТОПИЛОТ PICCOLO II
Ключови думи: безпилотен самолет, автопилот, симулации, автономен полет

Абстракт: Целта на изследванията, представени в настоящия доклад, е да се симулира автономен полет на безпилотен самолет със съчленено крило и автопилот Piccolo II при условия, максимално близки до натурните. Разгледани са два типа симулации на полета – софтуерна и хардуерна. При първия тип всички елементи са компютърно симулирани, а при втория - всички хардуерни елементи са включени реално при симулациите в лабораторни условия. Този подход позволява анализиране на параметрите на полета при различни зададени мисии при висока точност на получаваните резултати.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 99-102, 2011, България, Созопол
  Autors: PANAYOTOV, H. P., HADJIEV,Y., ZAFIROV, D. I.
  Title: SIMULATION OF AUTONOMOUS FLIGHT OF DRONE WITH ARTICULATED WING AND AUTOPILOT PICCOLO II
  Keywords: unmanned plane, autopilot, simulation, autonomous flight

  Abstract: The purpose of research, presented in actual report, is to simulate autonomus flight of unmaned air vehicle with articulated wing, controled by Piccolo II autopilot in conditions, very close to natural ones. The types of simulation reviewed are two types - software and hardware. In the first type of simulation all elements are computer simulated, in the second - all hardware elements are included in the lab conditions. This approach allows analysing the parameters of flight in different given missions and with high accuracy of the gatered results.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 99-102, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум