Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Иванов,П.
Заглавие: ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ
Ключови думи: екология, климатичните промени, алтернативна енергия, въглер

Абстракт: В статията се оценява екологичното въздействие на транспортния сектор, което има връзка с климатичните промени. Алтернативните източници на енергия се преценяват от всички посоки като начини за подобряване на екологичните условия на планетата и забавяне промените в климата чрез ограничаване на емисиите на CO2.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 173-177, 2011, България, Созопол
  Autors: DAMIANOV, B. A., IVANOV,P.
  Title: CLIMATE CHANGES ON THE PLANET CAUSED BY VEHICLES AND PROSPECTS FOR USING ALTERNATIVE ENERGY SOURCES TO IMPROVE THE ECOLOGICAL BALANCE
  Keywords: ecology, climate changes, alternative energy, carbon dioxide, bio fuels, hidrogen

  Abstract: The article considers the ecological influence of the transport sector which has connection with the climate changes. The alternative energy resources are taken an all-round view like ways for improving the ecological conditions of the planet and to slow down the climate changes via restriction of the CO2 emissions.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 173-177, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум