Оригинал (Original)
Автори: Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., Арнаудов, К. С., Адарски,К.
Заглавие: ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С РЕГУЛИРУЕМ ЪГЪЛ НА АТАКАТА НА ПЕРКИТЕ НА ТУРБИНАТА
Ключови думи: динамичен модел на ветрогенератор, променлив ъгъл на атака,

Абстракт: В работата сe извежда динамичния модел на ветрогенератор с регулируем ъгъл на атаката на вятъра спрямо перките. Чрез управление на този ъгъл се цели в условията на променливо ветрово въздействие, да се поддържа в максимална степен постоянна скорост на въртене на генератора, съответстваща на номиналната генерирана електрическа мощност от установката.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 212-218, 2011, България, Созопол
  Autors: GENOV, J. A., TASHKOV, S. T., ARNAUDOV, K. S., ADARSKY,K.
  Title: DYNAMICAL MODELING OF WIND TURBINE WITH PITCH CONTROL LAW
  Keywords: dynamic model of wind turbine, variable angle of attack, PID controller

  Abstract: Dynamical modeling of wind turbine with pitch control law is object of this paper. The obtained complex model consists of wind speed description, wind - blade interaction, transmission and induction generator dynamics models. The control bases on PID-regulator. For concrete implementation of wind generator are made numerical simulations.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 212-218, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум