Оригинал (Original)
Автори: Илиев, В. Г.
Заглавие: СИНТЕЗ НА КРИВОЛИНЕЙНА ГРЕДА КАТО КРАЕН ЕЛЕМЕНТ
Ключови думи: крайни елементи, синтез на компонент режим, криволинейна лъч

Абстракт: Предмет на настоящата работа е синтез на криволинейна греда краен елемент с помощта на компонентен синтез (КС). Този подход позволява използването на по-точен елемент греда от класическия. Той също така позволява моделиране на греди с по-сложни сечения и различни разрези. Сравнителни примери се използват за показване на свойствата на синтезираните елементи.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 236-241, 2011, България, Созопол
  Autors: ILIEV, V. G.
  Title: SYNTHESIS OF CURVILINEAR BEAM FINITE ELEMENT
  Keywords: finite elements, component mode synthesis, curvilinear beam

  Abstract: The subject of this work is synthesis of curvilinear beam finite element by using component mode synthesis (CMS). This approach allows using more precise beam element than classical one. It also allows modeling beams with more complex cross sections and variable cross sections. Comparative examples are used to show properties of synthesized elements.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 236-241, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум