7734

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7735

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1051 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител – основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, тестове (2011)
1052 Кънева, Н. С., Димитрова, Р. В., Основи на публичната администрация (2013)
1053 Кънева, Н. С., Борисова, И., Тестове за конкурси за държавни служители (2014)
1054 Кънева, Н. С., Главен секретар в администрацията – процедура за назначаване (2007)
1055 Кънева, Н. С., Конфликт на интереси и управлението на човешките ресурси в държавната администрация (2007)
1056 Кънева, Н. С., За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания (2007)
1057 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси при служителите и уредбата му в българското законодателство от Освобождението до 1951 г. (2007)
1058 Кънева, Н. С., Регулиране на конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници (2007)
1059 Кънева, Н. С., Правни способи за управление на конфликта на интереси (2008)
1060 Кънева, Н. С., Изпитателният срок по Закона за държавния служител (2008)
1061 Кънева, Н. С., Как се преминава на държавна служба в друга администрация (2008)
1062 Кънева, Н. С., Временно преместване на държавен служител в друга администрация (2008)
1063 Кънева, Н. С., Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители (2008)
1064 Кънева, Н. С., За разликите между заместването по чл.15 и вътрешното съвместителство по чл.16 от Закона за държавния служител (2009)
1065 Кънева, Н. С., Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността (2010)
1066 Кънева, Н. С., Последните промените в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности (2011)
1067 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси – вечният проблем на публичния сектор (2011)
1068 Кънева, Н. С., Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност (2011)
1069 Кънева, Н. С., За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията (2012)
1070 Кънева, Н. С., Особености на конфликта на интереси в местната власт (2012)
1071 Кънева, Н. С., Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите (2013)
1072 Кънева, Н. С., Правно положение на служителите в политическите кабинети (2013)
1073 Кънева, Н. С., Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2013)
1074 Кънева, Н. С., За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности (2013)
1075 Янкова, И. Ч., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАВАРЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ШАРПИ ОБРАЗЦИ (2014)
1076 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized problem of Cauchy for definite class of singularly perturbed systems of ordinary differential equations with impulse effects (2000)
1077 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for almost nonlinear singularly perturbed systems of ordinary differential equations (2000)
1078 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2001)
1079 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2002)
1080 Aleksandrova, M. P., Investigation of the Defects Formation in Flexible Organic Light Emitting Devices by Thermal Activated Currents (2013)
1081 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Spray Deposition of PVDF Layers with Application in MEMS Pressure Sensors (2013,2012)
1082 Kolev, G., Denishev, K. H., Aleksandrova, M. P., Dutsolova, Y., Investigation of Thin PZT and ZnO Piezoelectric Layers in Dynamic Mode for Application in MEMS (2013)
1083 Dutsolova, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Dobrikov, G. H., Denishev, K. H., Patterning of piezoelectric thin films from PZT and ZnO for application in MEMS devices (2013)
1084 Dobrikov, G. H., Dobrikov, G. M., Aleksandrova, M. P., Synthesis and electronic spectra of new low-molecular weight compounds with possible application in electroluminescent layers (2011)
1085 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Comparative Study of Thin and Thick Film Technology for Organic Light Emitting Structures Preparation (2011)
1086 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., G. M. Dobrikov., Rassovska, M. M., Electrical Properties Characterization of Thick Film Organic Electroluminescent Structures (2011,2011)
1087 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., G.M. Dobrikov., Preparation and Characterization of Flexible Thick Film Electroluminescent Structures (2011,2011)
1088 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Active Site of B-lactamase (2014)
1089 Гарабитов, С. А., Иванов, В.,Г., ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОНА НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ ПРИ ШАРНИРА НА ХУК ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (2014)
1090 Spasov, V. K., Rangelova, V. Y., Kostov, I. J., Drambalov, V. S., AN EFFICIENT APPROACH FOR DETERMINING INDUCTION MOTORS PARAMETERS (2014)
1091 Siderov V., Mladenova D., Yordanov, R. S., Milenkov V., Ohlidal M., Salyk O., Weiter M., Zhivkov I., Film Thickness Measurement and Surface Characterization by Optical Profilometer MicroProf® FRT (2013)
1092 Boyadzhiev, S. I., Rasovska, M. M., Matsumura, Y., Kotani, Y., Yordanov, R. S., Yordanova, I. R., Characterization of reactive sputtered ITO and TiO2/ITO thin films for applications at elevated temperatures (2010)
1093 Boyadzhiev S., Lazarova V., Rasovska, M. M., Yordanova, I. R., Yordanov, R. S., Comparison between RF and DC Magnetron Reactive Sputtered Molybdenum Oxide Thin Films for Gas sensors (2010)
1094 Кънева, Н. С., Особености при провеждането на конкурс за главен секретар (2014)
1095 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND/POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1096 Dobrikov, G. H., CHARACTERIZATION OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF LOW MOLECULAR ELECTROLUMINESCENT STRUCTURES (2014)
1097 Стоев, Л. Ж., Компоновки на многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1098 Стоев, Л. Ж., Компоновки на двусупортни многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1099 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо моделиране и симулация на цифрови фазово затворени вериги използвайки VHDL-AMS (2014)
1100 Пандиев, И. М., Ковачева, М. Г., Стоименов, Е. Ч., ПОВЕДЕНЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ФАЗОВО ЗАТВОРЕНИ ВЕРИГИ (2014)