8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1051 Кънева, Н. С., Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011)
1052 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител – основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, тестове (2011)
1053 Кънева, Н. С., Димитрова, Р. В., Основи на публичната администрация (2013)
1054 Кънева, Н. С., Борисова, И., Тестове за конкурси за държавни служители (2014)
1055 Кънева, Н. С., Главен секретар в администрацията – процедура за назначаване (2007)
1056 Кънева, Н. С., Конфликт на интереси и управлението на човешките ресурси в държавната администрация (2007)
1057 Кънева, Н. С., За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания (2007)
1058 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси при служителите и уредбата му в българското законодателство от Освобождението до 1951 г. (2007)
1059 Кънева, Н. С., Регулиране на конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници (2007)
1060 Кънева, Н. С., Правни способи за управление на конфликта на интереси (2008)
1061 Кънева, Н. С., Изпитателният срок по Закона за държавния служител (2008)
1062 Кънева, Н. С., Как се преминава на държавна служба в друга администрация (2008)
1063 Кънева, Н. С., Временно преместване на държавен служител в друга администрация (2008)
1064 Кънева, Н. С., Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители (2008)
1065 Кънева, Н. С., За разликите между заместването по чл.15 и вътрешното съвместителство по чл.16 от Закона за държавния служител (2009)
1066 Кънева, Н. С., Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността (2010)
1067 Кънева, Н. С., Последните промените в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности (2011)
1068 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси – вечният проблем на публичния сектор (2011)
1069 Кънева, Н. С., Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност (2011)
1070 Кънева, Н. С., За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията (2012)
1071 Кънева, Н. С., Особености на конфликта на интереси в местната власт (2012)
1072 Кънева, Н. С., Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите (2013)
1073 Кънева, Н. С., Правно положение на служителите в политическите кабинети (2013)
1074 Кънева, Н. С., Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2013)
1075 Кънева, Н. С., За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности (2013)
1076 Янкова, И. Ч., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАВАРЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ШАРПИ ОБРАЗЦИ (2014)
1077 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized problem of Cauchy for definite class of singularly perturbed systems of ordinary differential equations with impulse effects (2000)
1078 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for almost nonlinear singularly perturbed systems of ordinary differential equations (2000)
1079 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2001)
1080 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2002)
1081 Aleksandrova, M. P., Investigation of the Defects Formation in Flexible Organic Light Emitting Devices by Thermal Activated Currents (2013)
1082 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Spray Deposition of PVDF Layers with Application in MEMS Pressure Sensors (2013,2012)
1083 Kolev, G., Denishev, K. H., Aleksandrova, M. P., Dutsolova, Y., Investigation of Thin PZT and ZnO Piezoelectric Layers in Dynamic Mode for Application in MEMS (2013)
1084 Dutsolova, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Dobrikov, G. H., Denishev, K. H., Patterning of piezoelectric thin films from PZT and ZnO for application in MEMS devices (2013)
1085 Dobrikov, G. H., Dobrikov, G. M., Aleksandrova, M. P., Synthesis and electronic spectra of new low-molecular weight compounds with possible application in electroluminescent layers (2011)
1086 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Comparative Study of Thin and Thick Film Technology for Organic Light Emitting Structures Preparation (2011)
1087 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., G. M. Dobrikov., Rassovska, M. M., Electrical Properties Characterization of Thick Film Organic Electroluminescent Structures (2011,2011)
1088 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., G.M. Dobrikov., Preparation and Characterization of Flexible Thick Film Electroluminescent Structures (2011,2011)
1089 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Active Site of B-lactamase (2014)
1090 Гарабитов, С. А., Иванов, В.,Г., ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОНА НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ ПРИ ШАРНИРА НА ХУК ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (2014)
1091 Spasov, V. K., Rangelova, V. Y., Kostov, I. J., Drambalov, V. S., AN EFFICIENT APPROACH FOR DETERMINING INDUCTION MOTORS PARAMETERS (2014)
1092 Siderov V., Mladenova D., Yordanov, R. S., Milenkov V., Ohlidal M., Salyk O., Weiter M., Zhivkov I., Film Thickness Measurement and Surface Characterization by Optical Profilometer MicroProf® FRT (2013)
1093 Boyadzhiev, S. I., Rasovska, M. M., Matsumura, Y., Kotani, Y., Yordanov, R. S., Yordanova, I. R., Characterization of reactive sputtered ITO and TiO2/ITO thin films for applications at elevated temperatures (2010)
1094 Boyadzhiev S., Lazarova V., Rasovska, M. M., Yordanova, I. R., Yordanov, R. S., Comparison between RF and DC Magnetron Reactive Sputtered Molybdenum Oxide Thin Films for Gas sensors (2010)
1095 Кънева, Н. С., Особености при провеждането на конкурс за главен секретар (2014)
1096 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND/POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1097 Dobrikov, G. H., CHARACTERIZATION OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF LOW MOLECULAR ELECTROLUMINESCENT STRUCTURES (2014)
1098 Стоев, Л. Ж., Компоновки на многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1099 Стоев, Л. Ж., Компоновки на двусупортни многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1100 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо моделиране и симулация на цифрови фазово затворени вериги използвайки VHDL-AMS (2014)