10577

Публикации
Publications

1514

Автори
Autors

10578

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1051 Стоев, Л. Ж., Платформа за риболов (2012)
1052 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на стъпални валове (2014)
1053 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини (2014)
1054 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Люнет за надлъжно шлифоване (2014)
1055 Стоев Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли (2014)
1056 Неделчев, К. И., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единична неравност с косинусоидална форма (2009)
1057 Antchev, M. H., Petkova, M. P., Antchev H.M., Tomova A.M., Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters (2014)
1058 Кънева, Н. С., Пейчева, М., Конкурс зяа държавен служител (2007)
1059 Кънева, Н. С., Стефанов, Л., Димитрова, Сн., Управление на държавната администрация (2007)
1060 Кънева, Н. С., Борисова, И., Христов, Ч., Коментар на Закона за държавния служител (2008)
1061 Кънева, Н. С., Наръчник за управление на човешките ресурси (2008)
1062 Кънева, Н. С., Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011)
1063 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител – основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, тестове (2011)
1064 Кънева, Н. С., Димитрова, Р. В., Основи на публичната администрация (2013)
1065 Кънева, Н. С., Борисова, И., Тестове за конкурси за държавни служители (2014)
1066 Кънева, Н. С., Главен секретар в администрацията – процедура за назначаване (2007)
1067 Кънева, Н. С., Конфликт на интереси и управлението на човешките ресурси в държавната администрация (2007)
1068 Кънева, Н. С., За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания (2007)
1069 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси при служителите и уредбата му в българското законодателство от Освобождението до 1951 г. (2007)
1070 Кънева, Н. С., Регулиране на конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници (2007)
1071 Кънева, Н. С., Правни способи за управление на конфликта на интереси (2008)
1072 Кънева, Н. С., Изпитателният срок по Закона за държавния служител (2008)
1073 Кънева, Н. С., Как се преминава на държавна служба в друга администрация (2008)
1074 Кънева, Н. С., Временно преместване на държавен служител в друга администрация (2008)
1075 Кънева, Н. С., Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители (2008)
1076 Кънева, Н. С., За разликите между заместването по чл.15 и вътрешното съвместителство по чл.16 от Закона за държавния служител (2009)
1077 Кънева, Н. С., Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността (2010)
1078 Кънева, Н. С., Последните промените в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности (2011)
1079 Кънева, Н. С., Конфликтът на интереси – вечният проблем на публичния сектор (2011)
1080 Кънева, Н. С., Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност (2011)
1081 Кънева, Н. С., За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията (2012)
1082 Кънева, Н. С., Особености на конфликта на интереси в местната власт (2012)
1083 Кънева, Н. С., Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите (2013)
1084 Кънева, Н. С., Правно положение на служителите в политическите кабинети (2013)
1085 Кънева, Н. С., Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2013)
1086 Кънева, Н. С., За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности (2013)
1087 Янкова, И. Ч., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАВАРЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ШАРПИ ОБРАЗЦИ (2014)
1088 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Generalized problem of Cauchy for definite class of singularly perturbed systems of ordinary differential equations with impulse effects (2000)
1089 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Boundary value problem for almost nonlinear singularly perturbed systems of ordinary differential equations (2000)
1090 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2001)
1091 Karandjulov, L. I., Stoyanova, Y. P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems (2002)
1092 Aleksandrova, M. P., Investigation of the Defects Formation in Flexible Organic Light Emitting Devices by Thermal Activated Currents (2013)
1093 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Spray Deposition of PVDF Layers with Application in MEMS Pressure Sensors (2013,2012)
1094 Kolev, G., Denishev, K. H., Aleksandrova, M. P., Dutsolova, Y., Investigation of Thin PZT and ZnO Piezoelectric Layers in Dynamic Mode for Application in MEMS (2013)
1095 Dutsolova, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Dobrikov, G. H., Denishev, K. H., Patterning of piezoelectric thin films from PZT and ZnO for application in MEMS devices (2013)
1096 Dobrikov, G. H., Dobrikov, G. M., Aleksandrova, M. P., Synthesis and electronic spectra of new low-molecular weight compounds with possible application in electroluminescent layers (2011)
1097 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Comparative Study of Thin and Thick Film Technology for Organic Light Emitting Structures Preparation (2011)
1098 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., G. M. Dobrikov., Rassovska, M. M., Electrical Properties Characterization of Thick Film Organic Electroluminescent Structures (2011,2011)
1099 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., G.M. Dobrikov., Preparation and Characterization of Flexible Thick Film Electroluminescent Structures (2011,2011)
1100 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Active Site of B-lactamase (2014)