Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я.
Заглавие: Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини
Ключови думи: метод, машина, шлифоване, ротационна повърхнина, устройство за активен контрол, система за адаптивно управление

Абстракт: Изобретението се отнася до метод и машина, която ще намери приложение за контрол и управление на процеса шлифоване. Задача на изобретението е да се създаде система за контрол и управление на процеса шлифоване, която осигурява възможност за непрекъснато активно измерване на формата и текущия диаметър на шлифования детайл в надлъжно направление и адаптивно да управлява процеса кръгло надлъжно шлифоване до достигане на крайния размер, като по този начин осигурява повишена производителност на процеса при едновременно постигане на точна форма на детайла в надлъжно и напречно сечение.

Библиография

  Издание

  патент за изобретение № 66385 от 03.01.2014 г., Патентно ведомство на Р. България, стр. стр. 1-11, 2014, България, София, Патентно ведомство на Р. България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov, St. J.
  Title: Method and a machine for grinding of cylindrical surfaces
  Keywords: method, machine, grinding, cylindrical surface, in-process inspection device, system for adaptive control

  Abstract: The invention applies to a method and a machine, which will be applicable for monitoring and control of grinding. The task of the invention is to design a system for monitoring and control of the grinding process, presenting opportunity for constant active measurement of shape and running diameter of the grinded part in longitudinal direction and adaptive control of cylindrical longitudinal grinding till the end dimension, thus providing increased productivity of the process and simultaneously providing accurate shape of the part in longitudinal and cross section.

  References

   Issue

   Patent for an invention No. 66385, dated January 3rd, 2014, 2014, Patent Office of Republic of Bulgaria, pp. 1-11, 2014, Bulgaria, Sofia, Patent Office of Bulgaria

   Full text of the publication

   Вид: патент/полезен модел, публикация в реферирано издание