Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Технологични възможности на хоризонталните машини за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли
Ключови думи: многооперационно обработване, центрови детайли, патронникови детайли, многооперационни машини

Абстракт: В публикацията са представени и анализирани избрани представители на машините за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли при хоризонтално разположение на тяхната ос. Направена е сравнителна оценка на разгледаните машини по критериите: технологични възможности, точност, производителност и дълготрайност. Обоснована е тезата за необходимостта от универсални многооперационни машини с ниска цена за обработване на центрови и патронникови детайли в произволна последователност.

Библиография

  Издание

  международна научна конференция „Машиностроене и машинознание”, 08 - 09 септември 2013 г., Св. Св. Константин и Елена, сп. „Машиностроене и машинознание”, издателство на ТУ-Варна, ISSN1312-8612, книга 1, 2014 г, том 1, стр. стр. 18-23, 2013, България, Варна, курорт "Св. Св. Константин и Елена", ТУ-Варна, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z.
  Title: Technological resources of horizontal machine tools for multioperational machining of center and chuck parts
  Keywords: multioperational machining, center and chuck type parts, multioperational machine

  Abstract: In the paper are presented and analyzed selected representative machines for multioperational processing of center and chuck type parts with horizontal axis of rotation. A comparative evaluation of the studied machines is made using criteria such as: technological resources, accuracy, productivity and service life. Reasons are given for the concept for necessity of universal low price multioperational machines for processing of center and chuck type parts in random order.

  References

   Issue

   International scientific conference „Mechanical Engineering and Mechanics”, 8 - 9 September 2013, St. St.Constantine and Elena, magazine „Engineering and Mechanics”, Publishing Technical University of Varna, ISSN1312-8612, Book 1, 2014, vol. 1, pp. 18-23, 2013, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание