Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Наръчник за управление на човешките ресурси
Ключови думи: конкурси, повишаване в длъжност, атестиране, обучение

Абстракт: Изданието обхваща четири области от управлението на човешките ресурси в държавната администрация – конкурси, повишаване в длъжност, атестиране и обучение. За всяка една от тези области е направена обща характеристика, посочено е нейното значение за управлението на човешките ресурси, приложимата нормативна уредба, както и ролята и отговорностите на звеното за управление на човешките ресурси. Наръчникът съдържа много практически съвети, както и примерни образци на различни формуляри, които биха били полезни при изпълнение на разглежданите процедури.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 79, 2008, България, София, България,Министерство на държавната администрация и административната реформа
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Manual for Human Resources Management
  Keywords: competitions, promotion in position, attesting, training

  Abstract: The issue covers four areas of the human resources management in the state administration – competitions, promotion in position, attesting and training. A general characterization for each of these areas is made, its importance for human resources management is specified, as well as the applicable regulation organization and the roles and responsibilities of the department of human resources management. The manual contains many practical advices as well as example samples of different forms that would be useful for execution of the procedures examined.

  References

   Issue

   book, pp. 79, 2008, Bulgaria, Sofia, Ministry of state administration and administrative reform

   Вид: методическо указание