Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правен режим на държавния служител – основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, тестове
Ключови думи: държавен служител, принципи на държавната служба, служебно правоотношение, длъжности в администрацията, оценяване на изпълнението, заплащане, прекратяване на служебното правоотношение.

Абстракт: Изданието обхваща всички основни аспекти на правния режим на държавния служител. За изясняване на материята по всеки един от аспектите са определени основните теми, които са ключови за разбирането на конкретната разглеждана проблематика. Посочена е приложимата нормативна уредба. Формулирани са въпроси за дискусия и тестови въпроси, чрез които се акцентира върху основните понятия, категории и институти, свързани с правния режим на държавния служител.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 149, 2011, България, София, София Консултинг, ISBN ISBN 978-954-2909-06-4
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Legal regime of the civil servant – basic topics, normative organization, matters for discussion, tests
  Keywords: civil servant, principles of state service, work legal relations, positions in administration, evaluation of performance, payment, termination of work legal relations.

  Abstract: The issue covers all basic aspects of the legal regime of the civil servant. For clarification of the matter on each of the aspects the basic topics are defined being key for the understanding the specific problems reviewed. The applicable normative organization is specified. Discussion questions and test questions are formulated accenting on the basic terms, categories and institutes related to the legal regime of the civil servant.

  References

   Issue

   book, pp. 149, 2011, Bulgaria, Sofia, Sofia Consulting, ISBN ISBN 978-954-2909-06-4

   Вид: пленарен доклад в международен форум