Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност
Ключови думи: държавен служител, повишаване в длъжност, конкурентен подбор

Абстракт: Статията е посветена на повишаването в длъжност на държавните служители чрез конкурентен подбор като един от способите за израстване в кариерата. Разгледана е подробно приложимата процедура, като е акцентирано върху изискванията за законосъобразно прилагане на конкурентния подбор.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 5, стр. стр. 5, 2011, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Competitive selection on occupying a higher position
  Keywords: civil servant, promotion in position, competitive selection

  Abstract: The article is dedicated to the promotion in position of the civil servants via competitive selection as one of the methods for career growth. The applicable procedure is carefully reviewed, emphasizing on the requirements for lawful application of competitive selection.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 5, pp. 5, 2011, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание