Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла
Ключови думи: многооперационно, двустранно обработване, център, ГАПС, патронников детайл

Абстракт: Представя се нов метод и двусупортен център за едновременно, двустранно, многооперационно обработване на два еднакви или различни патронникови детайла. Заготовките постъпват в работната зона на машината в произволна последователност и се преустановяват в срещуположни вретена. Производителността на синхронизираните операции се повишава до два пъти, поради едновременното участие на два инструмента. За предлагания метод и машина е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България.

Издания:

1.международна конференция АМО 2010, Международен дом на учените "Ф. Ж. Кюри", 27-29 юни 2010 г., сборник доклади, стр. стр. 75-81, 2010, България, Варна, курорт "Св. Св. Константин и Елена", AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2013, брой 12, брой 12, стр. стр. 28-30, 2013, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z.
Title: Method and machine for multioperational machining of rotary stepped workpieces, Part 5 Technology for synchronized machining of two chucking components
Keywords: multioperational, both sides machining, machining center, flexible manufacturing system, chucking workpieces

Abstract: The paper is presenting a new method and a center with two supports for simultaneous, both sides, multioperational machining of two identical or diverse chucking workpieces. The green bodies enter the working-range of the machine in a random sequence and the machine reclamps them in opposite arbors. The performance of the synchronized operations increases to two times because of the simultaneous work of two tools. For the present method and machine is submitted an application for invention to the Patent Office of the Republic of Bulgaria.

Issues:

1.International conference АМО 2010, International House of Scientists „F. J. Curie”, 27-29 June 2010, Proceedings, pp. 75-81, 2010, Bulgaria, Varna, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2013, Volume 12, issue 12, pp. 28-30, 2013, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: статия в списание