Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С., Стефанов, Л., Димитрова, Сн.
Заглавие: Управление на държавната администрация
Ключови думи: държавна администрация, административни структури, вътрешни звена, стратегическо управление, управление на човешките ресурси.

Абстракт: В научната разработка се разглеждат основните теоретико-приложни аспекти на планирането и структурирането на администрацията, организацията на дейността и управлението на човешките ресурси

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 125, 2007, България, София, Институт по публична администрация и европейска интеграция, ISBN ISBN 978-954-91217-4-2
  Autors: Kaneva, N. S., Stefanov, L., Dimitrova, Sn.
  Title: Management of state administration
  Keywords: state administration, administrative structures, internal departments, strategic management, human resources management.

  Abstract: The scientific project covers the main theoretical and application aspects of planning and structuring of administration, organization of activity and human resource management.

  References

   Issue

   book, pp. 125, 2007, Bulgaria, Sofia, Institute of Public Administration and European Integration, ISBN ISBN 978-954-91217-4-2

   Вид: монография/части от монография