Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията
Ключови думи: държавен служител, служител по трудово правоотношение в администрацията, дисциплинарна отговорност

Абстракт: Статията съдържа сравнително-правен анализ на правната уредба за дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите, които работят по трудово правоотношение в администрацията.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 2, стр. стр. 6, 2012, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: About the differences in disciplinary responsibility of the civil servants and the employees on work legal relations in the administration
  Keywords: civil servant, employee on work legal relations in the administration, disciplinary responsibility

  Abstract: The article contains a comparative legal analysis of the legal organization for the disciplinary responsibility of the civil servants and the employees on work legal relations in the administration.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 2, pp. 6, 2012, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание