Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С., Димитрова, Р. В.
Заглавие: Основи на публичната администрация
Ключови думи: орган на власт, административни структури, административни актове, административно обслужване, обществена информация, класифицирана информация

Абстракт: В учебното помагало са представени основните теми, които се изучават в учебната дисциплина „Основи на публичната администрация“ . За изясняване на материята по всяка една от темите са определени основните подтеми, които са ключови за разбирането на разглежданата проблематика, както и приложимата нормативна уредба. Формулирани са въпроси за дискусия, казуси,практически задачи и тестови въпроси, чрез които се акцентира върху основните понятия, категории и институти, свързани с разглежданата тема.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 63, 2013, България, София, Издателство на Техническия университет – София, ISBN ISBN 987-619-167-047-5
  Autors: Kaneva, N. S., Dimitrova, R. V.
  Title: Fundamentals of public administration
  Keywords: power body, administrative structures, administrative acts, administrative service, public information, classified information

  Abstract: The text-book includes the basic topics studied in the academic discipline “Fundamentals of public administration”. The basic sup-topics are defined on each of the topics for clarification, being key for understanding the problems reviewed, as well as the applicable normative organization. Discussion questions are formulated as well as cases, practical tasks and test question, accenting on the main terms, categories and institutes related to the topic reviewed

  References

   Issue

   book, pp. 63, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing house of Technical University - Sofia, ISBN ISBN 987-619-167-047-5

   Вид: ръководство