Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Конфликт на интереси и управлението на човешките ресурси в държавната администрация
Ключови думи: конфликт на интереси, служители в администрацията, управление на човешките ресурси

Абстракт: Статията е посветена на ролята и значението на управлението на човешките ресурси в процеса на предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в администрацията. Обоснована е тезата за влиянието на системата за управление на човешките ресурси в администрацията върху конфликта на интереси. Представени са елементите от системата за управление на човешките ресурси, които са сред основните фактори, влияещи върху конфликта на интереси в държавната администрация. Направена е обща характеристика на всеки един от регламентираните в действащото законодателство способи за управление на конфликта на интереси. Разгледана е връзката между тези способи и функциите на звената за управление на човешките ресурси в администрацията.

Библиография

  Издание

  Списание, брой 4, стр. стр. 9, 2007, България, София, Институт по публична администрация и европейска интеграция, ISBN ISSN 1312-0182
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Conflict of interest and human resources management in the state administration
  Keywords: conflict of interest, employees in administration, management of human resources.

  Abstract: The article is dedicated to the role and importance of human resources management in the process of prevention and ascertainment of conflict of interest for the administration employees. The thesis about the influence of human resources management system in administration on the conflict of interest is grounded. The elements of the human resources management system are presented, as they are the basic factors influencing the conflict of interest in state administration. The general characterization is given for each of the methods for management of conflict of interest in the law currently in force. The connection between these methods and the functions of the departments of human resources management in administration is reviewed.

  References

   Issue

   article, issue 4, pp. 9, 2007, Bulgaria, Sofia, Institute of Public Administration and European Integration, ISBN ISSN 1312-0182

   Вид: статия в списание